entropia | SIDOLUKSOGRAFIA

fot. M. Boczniowicz, M.Jodko, A.Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIDOLUKSOGRAFIA | SIDOLUXOGRAPHY

projekt site-specific na podłodze galerii | site-specific project on the gallery floor

.............

SIDOLUKSOGRAFIA
projekt site-specific na podłodze galerii


[Definicja]

Nowa technika dekoracyjna wynaleziona w Galerii Entropia na pocz. XXI w. Rysunek wgłębny wykonany za pomocą dowolnego rylca w warstwie Sidoluxu, emulsji do nabłyszczania podłogi. Przypomina sgraffito, technikę malarstwa ściennego, w której rytuje się w wierzchniej warstwie kolorowego tynku, odsłaniając warstwę spodnią, zabarwioną innym kolorem. W sidoluksografii przez zeskrobywanie emulsji pokrywającej parkiet uzyskuje się efekt przeświecania jaśniejszego drewnianego podłoża.


[Historia]

Po latach stosowania emulsja wytworzyła dość grubą, ciemną powłokę na parkiecie sali ekspozycyjnej. Próby oczyszczania podłogi doprowadziły do powstania kilku prac, których autorką była Alicja Jodko /zob. Wizja lokalna, 2009/. Zainicjowała ona również grupowy projekt Pochylając się wyraźniej widzę obraz rzeczy, 2010, w którym udział wzięły: Julita Gielzak, Bożena Grzyb-Jarodzka, Alicja Jodko, Małgorzata Kazimierczak, Magda Migacz. Stosując różne metody odwzorowania /szablon, obrysowywanie przedmiotów bezpośrednio na podłodze, szkic etc./ artystki stworzyły kompozycję obejmującą całą powierzchnię sali. Praca podlegała działaniu czasu, będąc jednak ciągle widoczną przez następnych kilka lat stanowiła stałą ekspozycję galerii.
https://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=71

W 2019 roku technika ta została zastosowana ponownie do części nowego projektu W nieporządku /27.06 – 28.07.2019/, którego myślą przewodnią była idea kłącza. Od września 2019 r. praca na podłodze galerii funkcjonuje samodzielnie i stanowi ekspozycję stałą.


artystki: Mira Boczniowicz, Julita Gielzak, Bożena Grzyb-Jarodzka, Alicja Jodko, Beata Rojek

pomysł i koordynacja: Alicja Jodko

.............

fot. M. Boczniowicz, M.Jodko, A.RerakSIDOLUXOGRAPHY
site-specific project on the gallery floor


[The Definition]

A new decorative technique invented at the Entropia gallery here at the beginning of the 21st century. A deep drawing technique created by using of a graver in a layer of Sidolux, an emulsion used for polishing floors. It resembles sgraffito, a wall decor technique where the upper layer of tinted plaster is scratched away to reveal the layer beneath which has been tinted in another colour. In sidoluxography, the effect is obtained by scratching the emulsion covering the floor so that the lighter, wooden surface shows through.


[The History]

Through years of application, the emulsion has produced quite a thick, dark coat on the parquet of the exhibition room. Attempts to clean the floor have led to the creation of several works, authored by Alicja Jodko /i.e. The Scene of the Crime, 2009/. She had also initiated a group project entitled Pochylając się wyraźniej widzę obraz rzeczy, 2010, in which the following artists took part: Julita Gielzak, Bożena Grzyb-Jarodzka, Alicja Jodko, Małgorzata Kazimierczak, Magda Migacz. By applying various visual methods: stencils, creating outline drawings directly on the floor, sketching (among others) - the artists created a composition which embraced the entire space of the room. The works have been subject to the influence of time, as it was still visible through next some years, it constituted a regular exhibition of the gallery.
https://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=71

In 2019 this technique was used again to the part of the new project In Disarray /27.06 – 28.07.2019/ which main concept was an idea of rhizome. From September 2019 work on the floor constitutes a regular exhibition of the gallery.

Artists:
Mira Boczniowicz, Julita Gielzak, Bożena Grzyb-Jarodzka, Alicja Jodko, Beata Rojek

Idea & co-ordination: Alicja Jodko

.............

photo: M. Boczniowicz, M.Jodko, A.Rerak