entropia | THE SERENE GARDEN

fot. 2-7 Mira Boczniowicz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Andrzej Rerak / Mariusz Jodko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Biennale Sztuki Mediów WRO 2021 REVERSO

Hui Ye

THE SERENE GARDEN

instalacja w ramach wystawy Miejsca zależne

01.10 - 14.10.2021

otwarcie: 01.10.2021 godz. 17:00 | piątek

opening: friday, 01 october 2021, 5 PM

wstęp wolny | admission free__________________

godziny otwarcia

sobota 2.10 / niedziela 3.10.
Galeria czynna 12:00–18:00

poniedzialek 4.10, 11.10
Galeria nieczynna

__________________

THE SERENE GARDEN
INSTALACJA + WIDEO, 20:30, 2019

Jako przejaw ludzkiej fantazji na temat natury, ogród nigdy nie przedstawia „natury” w jej autentycznej postaci. Pragnienie kontrolowania sił natury przekształca się w rytuały ogrodnicze, a sztuczna konstrukcja ogrodu staje się esencją wyobrażeń o naturze. Podążając za symulowaną, ukierunkowaną medytacją, Ye prezentuje (w części wideo) proces konstruowania miniatury ogrodu Zen z różnorodnych konfekcyjnych przedmiotów służących dekoracji domu. Zestawia ze sobą różne pejzaże ogrodowe z Chin i Europy, demonstrując wzajemne związki, a czasem błędne rozumienie estetyki i tradycji projektowania ogrodów w tych różnych kontekstach geograficznych. Absurdalność naśladowania natury w produktach dekoracyjnych podkreśla instalacyjny segment pracy.

HUI YE (CN/AT)
Hui Ye jest artystką i kompozytorką mieszkającą w Wiedniu, w Austrii. Jej prace obejmują różne media: wideo/film, instalację, kompozycję muzyczną i performanse dźwiękowe. W swoich ostatnich projektach Hui Ye porusza kwestię sposobu w jaki tożsamość społeczna jednostki jest kształtowana przez konteksty kulturowe/polityczne. Dzięki badaniom nad społeczno-politycznym aspektem funkcjonowania dźwięku i kultury muzycznej, artystka próbuje otworzyć nową perspektywę odzwierciedlenia funkcji i wpływu muzyki oraz dźwięku na współczesne społeczeństwo. Hui Ye otrzymała wiele stypendiów i nagród, m.in. państwowe stypendium kompozytorskie BKA Austria 2015 oraz Kunsthalle Wien Prize 2018.

instalacja w ramach wystawy Miejsca zależne
https://wro2021.wrocenter.pl/works/the-serene-garden/
https://wro2021.wrocenter.pl/miejsca-zalezne/THE SERENE GARDEN
INSTALLATION + VIDEO, 20:30, 2019

As a display of the human fantasy about nature, a garden never presents “nature” in its authentic form. The desire of controlling forces of nature is transformed into the rituals of gardening and the artificial construction of a garden becomes the essence of ideas about nature. By following a simulated guided mediation, Ye shows the process of constructing a Zen garden miniature with diverse home decorations. She juxtaposes different garden landscapes from China and Europe, demonstrating the mutual affection and at times a misconstruction of aesthetics and traditions of garden design in these different geographical contexts. The absurdity of the mimicking nature in decorative products is emphasised in an installation.

HUI YE (CN/AT)

Hui Ye is an artist and composer based in Vienna, Austria. Her works span on different media: video/film, installation, composition and live sound performance. In her recent projects, Hui Ye raises the question of how social identity of individual is being shaped by the different cultural/political contexts. Due to her research on the social-political aspect of sounds and music culture, she attempts to open another perspective of reflecting the function and impact of music and sounds in contemporary society. Hui Ye received several scholarships and prizes, i.a. state scholarship for composition by BKA Austria 2015 and Kunsthalle Wien Prize 2018.