entropia | SERIOUSLY SALTY / nowe materializacje

Izabela Chamczyk

SERIOUSLY SALTY / nowe materializacje | SERIOUSLY SALTY / new materialisations

obrazy / obiekty / video / instalacja | images / objects / video / installation

26.03 - 16.04.2020

otwarcie: 26.03.2020 godz. 18:00 | czwartek

opening: thursday, 26 march 2020, 6 PM

wstęp wolny | admission free
Uwaga: wystawa odbędzie się w innym terminie


______

Wystawa znanej malarki i performerki prezentuje najnowsze prace powstałe w ścisłym związku i współdziałaniu z aktywnością samej materii w zjawiskowy sposób objawiającej zachodzące w niej procesy. Autorka, programowo przekraczając dwubiegunowość pojęć destrukcji i kreacji, ukazuje ich jednoczesną tożsamość obecną zarówno w pięknie abstrakcyjnych form jak i konkretnych gadżetów czy artefaktów naszej cywilizacji pochłanianych i ponownie przyswajanych przez żywioł natury.

kuratorzy: Alicja & Mariusz Jodko
______

Izabela Chamczyk, malarka, absolwentka wrocławskiej ASP (2009), dyplom z wyróżnieniem, stypendystka czasopisma Artluk /stypendium dla młodego artysty/ i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka wielu wystaw, akcji, działań, filmów. Jedna z najbardziej aktywnych artystek młodej generacji. Pracuje w wielu mediach nieustannie przekraczając i redefiniując ich granice. Interesuje ją sztuka procesualna, odbywająca się w czasie i przestrzeni (np. publicznej). Tworzy filmy o specyficznej poetyce z pogranicza video artu i dokumentu.The exhibition dedicated to this well-known painter and performer features the latest pieces created in close relation and interaction with the activity of the matter, as it itself reveals the processes taking place in it in a phenomenal way. The author deliberately exceeds the bipolarity of destruction and creation notions and shows their simultaneous identity, present both in the beauty of abstract forms and specific gadgets or artefacts of our civilization which are absorbed and assimilated again by the element of nature.

curators: Alicja & Mariusz Jodko

______

Izabela Chamczyk is painter and graduate of the Academy of Fine Arts in Wrocław (2009). She obtained her diploma with honour, then gained the scholarship of the Artluk magazine (scholarship for young artists) and the Ministry of Culture and National Heritage. This author of several exhibitions, art acts, performances and films belongs to the most active young-generation artists. She works in many media, thus constantly crossing and redefining their borders. Izabela Chamczyk is interested in process art which takes place in time and space (e.g. public space). She creates films with specific poetics bordering on video art and documentary.