entropia | NIE UFAM PAMIĘCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wystawa w ramach konkursu TIFF Open

Katarzyna Wojtas

NIE UFAM PAMIĘCI | I DON'T TRUST the MEMORY

instalacja | installation

06.09 - 25.09.2018

otwarcie: 06.09.2018 godz. 13:00 | czwartek

opening: thursday, 06 september 2018, 1 PM

wstęp wolny | admission free______________

Galeria czynna pon-pt 13.00-19.00
oraz w soboty 8.09., 15.09. i w niedzielę 9.09. w godz. 13.00 - 19.00
Galeria nieczynna w poniedziałki 10.09., 17.09., 24.09.
______________

Program wydarzeń towarzyszących
sobota, 8.09.2018, godz 15.45
Oprowadzanie kuratorskie

dokumentacja:
www.facebook.com/events/1918241378230575/
______________


Pochodząca z Wrocławia młoda artystka przygotowała projekt o pamięci i tęsknocie za materialnością fotografii w erze cyfrowej.

Wszystko zaczęło się od znaleziska w piwnicy. Znalazłam w niej pudło wypełnione zdjęciami do dokumentów z różnych okresów – opowiada fotografka Katarzyna Wojtas. Jedne w lepszym, stanie inne w gorszym. Na każdym rewersie fotografii był podpis, dedykacja. Uderzył mnie fakt ich porzucenia. Podpisy świadczyły o tym, że osoby ze zdjęć były komuś bliskie, mimo to leżały zapomniane w wilgotnej piwnicy. Zadawałam sobie pytanie, co się stało z tymi ludźmi czy z właścicielem fotografii. Wiemy, że wszystko przemija, odchodzi w zapomnienie, ale czy zawsze musi tak być?

Katarzyna Wojtas po zeskanowaniu znalezionych portretów usunęła w programie graficznym twarze ludzi, nadając fotografiom w ten sposób abstrakcyjnego, ale i uniwersalnego charakteru. Następnie stworzyła z tego instalację, którą potocznie nazywa „mapą snu”, na której możemy prześledzić drogę sennych wyobrażeń. Co ważne, aranżacja obiektów nigdy nie jest taka sama, zależy od miejsca, w którym się znajduje.

Jak sama artystka podkreśla, ta praca dotyczy archiwum, a co za tym idzie czasu i materialności. Chodzi o tęsknotę za materialnością fotografii w erze cyfrowej. Materialność znaczy, że jesteśmy – pozostawiamy po sobie ślad.

"Wielowarstwowość jest tutaj bardzo ważna. Zależy mi na mnogości interpretacji. Jednocześnie chcę, aby praca była prosta".

_____________

kurator: Mariusz Jodko
______________


Katarzyna Wojtas (ur. 1992) – fotografka, mieszka i pracuje we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Komunikacji Multimedialnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Swoje prace pokazywała m.in. na OFF_Festivalu w Bratysławie, gdzie w 2016 roku zadebiutowała wygrywając ON_Award. Opiera się na fotografii połączonej z innymi mediami. Tworzy instalacje, książki i obiekty. Próbuje kształtować formy, które nie podlegają logicznemu kryterium, ale bazują na subiektywnych skojarzeniach i formalnych podobieństwach. Skupia się na relacjach archiwum i pamięci. W swoich pracach pyta o miejsce człowieka w archiwum. Fotografię traktuje jako medium – technikę, narzędzie jedno z wielu możliwych, które służy jej do wykreowania wcześniej nieistniejącego bytu. Unika racjonalnego myślenia. Stara się nie narzucać niczego odbiorcy. Interesuje ją wielość interpretacji.
______________

Program wydarzeń towarzyszących
sobota, 8.09.2018, godz 15.45
Oprowadzanie kuratorskie
______________TIFF Festival 2018 // Współpraca

Tegorocznym tematem TIFF Festival jest Współpraca. Będziemy się skupiać na wszelkiego rodzaju kolaboracjach, kolektywach, a nawet odmowach kooperacji czy na rozmywaniu się autorstwa. Jak zmieniają się formy kolaboracji na poziomie cyfrowych społeczności? Na czym polega współpraca artystów w zakresie tworzenia przez niego dzieła? Jak można współdziałać z różnymi instytucjami bądź mediami? Na te pytania będzie starał się odpowiedzieć TIFF Festival w roku 2018. Podczas tej edycji pokażemy projekty z jednej strony opowiadające historię o różnych wymiarach współpracy, a z drugiej takie, które same powstały w wyniku takiej kooperacji. Tradycyjnie odbędzie się również otwarty konkurs, w ramach którego wybierzemy najciekawsze zgłoszone projekty, by pokazać je na wystawach. Program uzupełnią spotkania autorskie, oprowadzania, dyskusje oraz wieczorne, muzyczne wydarzenia.

W tym roku zaprosiliśmy do Rady Programowej nie tylko kuratorów zewnętrznych, ale również naszych partnerów z galerii, gdzie odbędzie się Program Główny. Chcemy, by od początku tworzyli razem z nami wystawy odbywające się w ich przestrzeniach.

www.tiff.wroc.pl

Kontakt/Press contact:
promocja@tiff.wroc.pl
Agnieszka Smutek
+48 784 325 675

_____________

Organizator/organizer: TIFF Collective
Współfinansowane przez/co-financed by: Gmina Wrocław
Partnerzy główni TIFF Open/main partners of TIFF Open: Holy-Art, Epson Polska, PermaJet Polska
Partnerzy/partners: Strefa Kultury Wrocław, AIR Wro, Recepcja, Muzeum Współczesne Wrocław, BWA Wrocław, Galeria Tętno, Galeria Entropia, IP Group, Galeria Arttrakt, Ośrodek Postaw Twórczych, Miejsce przy Miejscu 14, Galeria u Agatki, 8991 publishing, Książęce, Medikon Polska, Oficyna Peryferie, Cork Photo Gallery, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Miesiąc Fotografii w Krakowie, OP ENHEIM, Surowiec, On Lemon Polska, Food Think Tank, HART - Hostel & Art, Nature Concept
Patroni medialni/media partners: TVP Kultura, TVP3 Wrocław, Gazeta Wyborcza Wrocław, Co Jest Grane24, Polskie Radio Program 3,, Radio LUZ, Portal Wroclaw.pl, O.pl Polski Portal Kultury, Magazyn Szum, Fotopolis.pl, Digital Camera Polska, NN6TKatarzyna Wojtas: I don’t trust the memory
exhibition in the frame of TIFF Open competition


A young artist from Wrocław prepared a project about memory and longing for the materiality of photography in the digital era.

It all started with a find in the basement. I found a box filled with photos for documents from various periods – says photographer Katarzyna Wojtas. Some in a better condition, others in worse. There was a signature and dedication on each photo’s reverse. I was struck by the fact of their abandonment. The signatures showed that people from the photos were close to someone, but they were still forgotten in a wet basement. I asked myself what happened to these people or the owner of the photograph. We know that everything passes away, goes into oblivion, but does it always have to be this way?

After scanning the found portraits Katarzyna Wojtas removed the faces of people in the graphic program, giving the photographs an abstract and universal character. Then she created an installation, which she colloquially calls the "dream map", on which we can trace the way of dream images. Importantly, the arrangement of objects is never the same, it depends on the place where it is located.

As the artist herself emphasizes, this work concerns the archive, and hence time and materiality. It is about longing for the materiality of photography in the digital era. Materiality means that we exist – we leave a trace. Here, the multilayer is very important. I care about the multitude of interpretations. At the same time I want the work to be simple.

curator: Mariusz Jodko

Katarzyna Wojtas (born 1992) – photographer, lives and works in Wroclaw. A graduate of the Faculty of Multimedia Communications at the University of Arts Poznań. Her works showed among others at OFF_Festival in Bratislava, where in 2016 she made her debut by winning ON_Award. She bases on photography combined with other media, creates installations, books and objects. Katarzyna tries to shape forms that are not subject to a logical criterion, but are based on subjective associations and formal similarities. She focuses on the relations of the archive and memory. In her works, she asks about the place of a man in the archive. She treats photography as a medium – a technique, one of many possible tools that serves to create a previously non-existing being. She avoids rational thinking. Katarzyna tries not to impose anything on the recipient. She is interested in the multiplicity of interpretations.

Events programme:

Saturday, 8.09.2018, 3.45 p.m. Curator tour

_____________

TIFF Festival 2018 // Cooperation
6–16.09.2018

This year’s theme of the TIFF Festival is cooperation. We will focus on all kinds of collaborations, collectives, and even refusals of cooperation and disappearance of authorship. How forms of collaboration change at the level of digital communities? On what is based the cooperation of artists in terms of creating their work? How can you interact with various institutions or different media? These questions will be answered by the TIFF Festival in 2018.

During this edition, we will show projects on the one hand telling a story about different dimensions of cooperation, and on the other, those that were themselves created as a result of such cooperation. Traditionally, an open competition will take place, as part of which we will select the most interesting submitted projects to show them at exhibitions. The program will complement meetings with authors, tours, discussions and evening music events.

This year, we invited not only external curators, but also our partners from the gallery, where the Main Program will take place. We want them to create exhibitions in their spaces with us from the very beginning.

www.tiff.wroc.pl
Press contact:
promocja@tiff.wroc.pl
Agnieszka Smutek
+48 784 325 675