entropia | TIME TAKES OVER

dokumentacja z performensów Mariusz Jodko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jasmin Schaitl

TIME TAKES OVER | TIME TAKES OVER

wystawa | performance | exhibition | performance

25.04 - 11.05.2018

otwarcie: 25.04.2018 godz. 18:00 | środa

opening: wednesday, 25 april 2018, 6 PM

wstęp wolny | admission free_______________


performanse | w każdym dniu inne działanie
25.04. w godz. 18.00—21.00
26.04. w godz. 16.00—20.00
27.04. w godz. 16.00—20.00

spotkanie z artystką:
8.05.2018 godz.18.00
_______________

Jasmin Schaitl jest artystką wizualną i performerką obecnie mieszkającą w Wiedniu. Specjalnie dla Entropii zbuduje nową instalację site specific wraz z towarzyszącymi obiektami, zaprezentuje też akcje performatywne na żywo. W tej indywidualnej wystawie artystka poświęca swoją uwagę doświadczeniu czasu w stosunku do pustki. Przeformułowuje pozornie niezmienną właściwość: ciągłe przemijanie czasu. W swojej pracy artystka zamierza przeobrazić czas w odczuwalny, fizycznie istniejący materiał, przemieniając coś efemerycznego w coś na pozór stałego.

Wystawa i działanie we współpracy z Austriackim Forum Kultury w Warszawie i Austrian Federal Chancellery Section Art.

http://www.jasminschaitl.com

_______________


Jasmin Schaitl jest artystką i performerką działającą w zakresie sztuk wizualnych. W 2012 roku ukończyła Uniwersytet Sztuki Stosowanej (Universität für angewandte Kunst) w Wiedniu. Od 2011 roku udziela się na arenie międzynarodowej jako performerka, artystka wizualna, dyrektor artystyczny spektakli grupowych, prowadzi warsztaty i projekty interdyscyplinarne, jest także kuratorką i nauczycielką.

Jej prace obejmują różne formy ekspresji i poruszają kwestię ciągłego balansowania między przeciwieństwami, np.: obecność - nieobecność, początek - koniec, czas - chwila, lekkość - ciężkość. Co więcej, jej zainteresowanie redukcją, medytacyjnymi metodami pracy i odkrywaniem czasu jako środka przekazu rzuca nowe światło na nasze postrzeganie czasu. Jej prace mają ułatwić stworzenie przestrzeni dla świadomości, dostrzegania obfitości w pustce lub na odwrót. Autorka w swoich pracach dąży do lepszego zrozumienia zjawisk niespektakularnych.

_______________

O WYSTAWIE

'time takes over' ma na celu spojrzenie na czas jako fizycznie istniejący materiał, którego można świadomie doświadczyć. Wystawiane i wykonywane prace traktują o obfitości w pustce i próbują zachować, przekazać i na nowo rozważyć czas. Wszystkie prace i performance wykorzystują nici lub inne odwzorowanie linii, uznając ich nieodłączne konotacje i metafory.

Prace rzeźbiarskie "tom #02" (volume #02) i "wersje teraźniejszości" (versions of a now) wtłaczają dwuwymiarową linię w przestrzeń, tworząc w ten sposób z jej splotów kruche, puste w środku przedmioty. Ich wnętrza i zewnętrza łączą się, podczas gdy odsłaniana jest pustka w ich środku. Obiekt, w tym przypadku pusta przestrzeń, staje się widoczny tylko poprzez nagromadzenie i nakładanie się jednego materiału: nici. Tak duża ilość tego materiału pozwala na stworzenie czegoś innego niż on sam, przekształca się z linii w formę.

W podobny sposób książki artystyczne i rysunki stanowią udokumentowanie mnogości momentów. Prace powstają w ramach struktury obiektywnej obserwacji i zapisu wszelkich dostrzegalnych zmian. Dzięki zastosowaniu ścisłego systemu zapisu, stają się ze sobą powiązane. Przedstawiają złożoność każdej chwili i wzajemne połączenie z innymi momentami. Przenoszą nieprzerwany strumień czasu.

Trzy wykonywane na żywo performance nie tylko towarzyszą, ale uzupełniają wystawę. Wszystkie na różne sposoby skupiają się na temacie upływu czasu: poprzez powtarzające się zwiększenie świadomości chwili obecnej, albo przez ciągłe powtarzanie jednego działania przez kilka godzin, oferując oglądającym niepowtarzalne doświadczenie wyjątkowego spotkania.

We wszystkich pracach linia i nić są elementami wiodącymi, które mogą w sposób ciągły dzielić lub ponownie łączyć wnętrze z otoczeniem, przeszłość z teraźniejszością.

_______________

3600 changes wroclaw

3600 changes wroclaw is an art project, and public intervention of the austrian artist and performer Jasmin Schaitl, realized between the 27th march until the 4th of april 2018, in the 100 meter surrounding of Galeria Entropia, in Wroclaw, within the frame of her preparations of her solo-exhibition “time takes over” (opening 25.4.2018 at Galeria Entropia).

for this art project the artist stood for 9 days at a specific angle on 36 locations, of the external circle on the 100m map, while recording the own voice, describing the first 100 sensory changes the artist experienced. all these recordings and its transcriptions, are available on this website, and are published in an art book (series 1/5).

in addition, the art-book “3600 changes wroclaw” is exhibited as one of the works of her solo-exhibition “time takes over”, and is containing all the transcribed changes she perceived, pronounced, and typed, including the on-site photographs and maps.

https://3600changeswroclaw.wordpress.com_______________

Performances:

25.04. 18.00—21.00
26.04. 16.00—20.00
27.04. 16.00—20.00

Artist talk:
8.05.2018 godz.18.00
_______________


Jasmin Schaitl is a visual artist and performer currently based in Vienna. For Entropia she develops a new site specific installation with accompanying objects, as well as live-durational performances. In this solo exhibition, the artist dedicates herself to the experience of time in relation to emptiness. She reframes an apparently unchangeable characteristic: the continuous passing of time. In her work the artist intends to transform time into a material that physically exists and is experienced, and turns something ephemeral into something seemingly constant.

Exhibition and performances with support "Austriackie Forum Kultury" and "Bundeskanzeleramt Österreich Federal Chancellery"

http://www.jasminschaitl.com

_______________

Jasmin Schaitl is an artist and performer with a visual arts background. She graduated in 2012 from the University of Applied Arts, Vienna. Since 2011 she works internationally, as solo-performer, visual artist, artistic director of group performances, leads workshops and interdisciplinary projects, curates and teaches.

Her work in various media broaches the issue of a continuous balancing act between existing juxtapositions e.g.: presence – absence, begin – end, duration – moment, lightness – heaviness. Furthermore, her approach and interest in reduction, meditative working methods, and her exploration of time as a medium, proposes new perspectives on individual time perception. Her works intend to facilitate a space for awareness, to perceive the abundance within the emptiness or vice versa. She devotes her work towards the appreciation of the often so-called unspectacular.
_______________

ABOUT THE EXHIBITION

'time takes over' aims to look at time as a material that is physically present, and which can be conciously experienced. The exhibited and performed works deal with the plentifulness in emptiness, and attempt to preserve, to convey, and to re-think: time. All works and performances use either the material thread, or the form of the line; acknowledging their inherent connotations, and metaphors.

The sculptural works "volume #02" and "versions of a now" push the two-dimensional line into the space, thus, creating fragile, hollow, thread objects. Their inside and their outside merge, while their emptiness within is exposed. The object, in this case the surface of an empty space, becomes visible only by accumulating and overlayering of one material: thread. This large quantity of one material allows the creation of something else than the material itself is, it transforms from the line into the form.


In a similar way, the art books and drawing, are a document of a plentitude of moments. The works are created within a structure of objective observation, and notation of any perceiveable changes. By using a strict system of notation, they become related. They present the complexity of each single moment, and the interconnection to other moments. Combined, they carry forward the continuous flow of time.

The three live performances, do not merely accompany, but complete the exhibition. All are focusing on the topic of time-passing in different ways. Either through hightening the awareness on the present moment, again and again, or through continuously repeating one action for several hours, offering the audience unique moments of individual encounters.

In all works, either the line or the thread are the leading element, which might continuously divide or re-connect the inside and the outside, as well as the past and the present.
_______________