entropia | BIOMETRIA I INNE OPOWIADANIA

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Małgorzata Dawidek

BIOMETRIA I INNE OPOWIADANIA | BIOMETRY AND OTHER STORIES

esej performatywny | performative essay

działanie: 5.06.2017 godz. 18.00 | przestrzeń i ślady po działaniu: 6–9.06.2017

performance: 5 June 2017, 6 p.m. | space and traces of the performance: 6-9 June 2017

wstęp wolny | admission freekurator | curator: Mariusz Jodko

________

„Biometria i inne opowiadania” to esej performatywny złożony z serii wizualnych i tekstowych epizodów. Problematyka działania odnosi się do relacji pomiędzy architekturą ciała, języka i przestrzeni. Metoda pracy artystki oparta jest na rysunkowo-słownym dialogu z otoczeniem i sobą samą. Usytuowane w przestrzeni galerii kluczowe punkty performance'u utworzą rodzaj diagramu,
który stanie się widocznym śladem ruchów artystki i prowadzonej przez nią narracji.
________

Małgorzata Dawidek - artystka wizualna, historyczka sztuki. Absolwentka Malarstwa (1996-2001) i Krytyki Artystycznej (1997-2002) na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2009 roku obroniła doktorat z historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2015 roku prowadzi badania doktorskie na Slade School of Fine Art / UCL w Londynie.

W swojej pracy artystycznej Małgorzata Dawidek skupia się na studiowaniu konfliktu pomiędzy cielesnością a językiem dyskursywnym. Bada reakcje ciała na warunki otoczenia i czyta ciało jako formę tekstową, repozytorium pamięci indywidualnej i zbiorowej. Analizuje kwestie związane ze świadomością językową, barierami i możliwościami języka i ciała. Interesują ją ograniczenia tych dwóch bytów – skrajne stany cielesności i zderzona z nimi potrzeba komunikacji werbalnej.

W swojej praktyce artystka łączy różne media – tekst, rysunek, malarstwo, video, performance i fotografię.

Małgorzata Dawidek jest także badaczką literatury alternatywnej, autorką artykułów i książek na temat tekstu wizualnego, m.in. „Odprysk poezji” (Kraków 2012), „Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967” (Kraków-Wrocław-Warszawa 2012).

Stypendystka m. in. The Pollock-Krasner Foundation (2004-2005), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2002, 2010) oraz Młoda Polska (2012). Laureatka nagrody Narodowego Centrum Kultury za najlepszą pracę doktorską z dziedzin o kulturze (2010). W 2016 roku została nominowana do nagrody Jerwood Drawing Prize przyznawanej przez brytyjską Jerwood Visual Arts Foundation.
Mieszka i pracuje w Londynie.
www.dawidek.art.pl

________

dokumentacja video
https://vimeo.com/224820229________

”Biometry and Other Stories” is a performative essay composed of a series of visual and textual episodes.The issues raised relate to the relation between architecture of the body, language and space. The method of the artist's work is based on a drawing-and-verbal dialogue with the environment and herself.
The key performance points located within the gallery space will create a diagram, which will form visible traces of the artist's movements and narrative.
________

Małgorzata Dawidek is a visual artist and art historian. She studied Painting (1996-2001) and Art Criticism (1997-2002) at the Academy of Fine Art in Poznań, Poland. In 2009 she earned her PhD in Art History from the Institute of Art History Department at the Adam Mickiewicz University in Poznań. In 2015 the artist started her PhD research at the Slade School of Fine Art / UCL in London.

Małgorzata Dawidek’s artistic practice is focused on a conflict between the human corporeality and discursive language. She studies body's reactions to the environment and reads body as a textual form and repository of individual and group memory. The artist analyses issues related to the awareness, blockages and possibilities of language and body. She is interested in limitations and juxtapositions of both these entities – extreme body states and verbal communication.

In her practice the artist combines various media – text, drawing, painting, photography, video and performance art.

Małgorzata Dawidek is also a researcher of an alternative literature and an author of articles and books on visual texts, including A Piece of Poetry (Kraków 2012) and History of the visual text. Poland after 1967 (Kraków-Wrocław-Warszawa 2012).

She has been awarded the The Pollock-Krasner Foundation artistic grant (2004-2005), the Ministry of Culture and National Heritage grant (2002, 2010) and the Young Poland award (2012). In 2010 she received the National Centre of Culture in Poland Prize for the best PhD dissertation in the field of culture studies. In 2016 Dawidek was nominated to the Jerwood Drawing Prize.

She lives and works in London.
www.dawidek.art.pl

________

video
https://vimeo.com/224820229