WRO 09 Expanded City XIII BIENNALE SZTUKI MEDIÓW

Gregory Laserre, Anais met den Ancxt

AKOUSMAFLORE

instalacja | installation

5 -9.05

wstęp wolny | admission freeInteraktywny ogród Akousmaflore to niewielka przestrzeń, złożona z żywych muzycznych roślin i kwiatów, które reagują na ludzkie gesty oraz kontakt ze światłem. Każda roślina odpowiadana kontakt lub ciepło
na swój sposób, i sobie tylko właściwym dźwiękiem. Ich język ujawnia się
dzięki dotykowi i bliskości widza. Nasza niewidzialna, elastyczna aura oddziałuje na gałązki kwiatów i zachęca je do reakcji. Dotyk lub bezpośrednia bliskość widza wywołuje ich śpiew. Rośliny są naturalnymi czujnikami, wrażliwymi na przepływy energii. Dane podlegają modyfikacjom, gdy widzowie poruszają się wokół instalacji i dotykają jej, skutkiem czego powstaje losowe, muzyczne uniwersum. Gesty i ruchy publiczności generują efekty dźwiękowe i zmiany w fakturze dźwięku. Ciała ludzkie stale wytwarzają elektryczną i cieplną aurę, której nie można poczuć. Zjawisko to zachodzi w bezpośrednim otoczeniu widza. W badaniu tym, w „projektowaniu niewidzialnego”, chodzi o ożywienie tego, czego nie można wykryć. Mieszając rzeczywistość z wyobrażeniem, proponujemy doświadczenie zmysłowe, które sprzyja zastanowieniu się nad naszymi stosunkami z innymi istotami żywymi i z energią.

The interactive garden Akousmaflore is a small garden composed of living musical plants orflowers, which react to human gestures and light contact. Each plant reacts in a different wayto contact or heat by a specific sound. The plant language occurs through touch and the closeproximity of the spectator. Our invisible electrical aura acts on the plant branches and
encourages them to react. The plants sing when the audience lightly stroke or pass in theimmediate vicinity to them. Plants are natural sensors and are sensitive to various energyflows. The data is modified as the spectator meanders around and touch the installation,resulting in a random musical universe. Audience gestures and movements generate sound
effects and changes in the texture of the sound.Our body continually produces an electrical and heated aura, which cannot be felt. This phenomenon exists in our immediate environment. In our research, the "design of the invisible", our approach is to animate that which we cannot
detect. Mixing reality with imagination, we propose a sensory experience that encourages us to think about our relationship with other living things and energy.