entropia | ZDRAPKA

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mira Boczniowicz

ZDRAPKA | THE SCRAPE

instalacja interaktywna | interactive installation

08.11 - 25.11.2016

otwarcie: 08.11.2016 godz. 18:00 | wtorek

opening: tuesday, 08 november 2016, 6 PM

wstęp wolny | admission freeZasłona jako medium i jej egzemplifikacja – Zdrapka – to utwór i autorska kompozycja tekstu, obrazu i ukrytej formy przekazu. Jest opracowana w dwóch odmiennych mediach – w technice papierowej z nałożoną farbą lateksową i w technice cyfrowej. To rodzaj Obrazów/przedstawień opartych na kontraście z użyciem warstw, które pełnią rolę Zasłony. Instalacja jest grą z tabu sztuki klasycznej zakazującym dotykania dzieł. Prace wymagają interakcji ze strony widza, który poprzez swoje działanie współtworzy obraz. Całość dopełnia medium filmowe rejestrujące proces odkrywania obrazów utajonych i kształtowania ich formy.

_________

Mira Boczniowicz (ur. 1973) artystka i wykładowca akademicki. Studia na ASP we Wrocławiu na Wydziale Grafiki w pracowniach Grafiki Artystycznej prof. Andrzeja Basaja i Malarstwa prof. Andrzeja Klimczaka - Dobrzanieckiego (2000).
Wypowiada się przy użyciu języka wizualnego wykorzystując zróżnicowane techniki: wideo, grafikę, instalację i performance. Realizuje projekty związane z problematyką przestrzeni publicznej, cielesności i struktur w ich aspekcie symbolicznym, historycznym i medialnym. Stosuje strategię krytyczną, coraz częściej są to interwencje poza obiegiem instytucjonalnym. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

_________

podziękowania dla:
prof. Christophera Nowickiego
Stanisława Sielickiego
Dariusza Gorskiego
Pawła Kupisza
Andrzeja Zamojskiego
Jerzego Buławy
Jacka Kotowicza
Galerii Entropia

M.B.

_________

A curtain as a medium along with its exemplification – a scratch card – is a piece of work and the author’s original composition of text, image and hidden form of communication. It has been developed in two different media – the paper technique with latex paint applied and the digital technique. It is a kind of contrast-based Pictures/Images which use layers that act as the Curtain. This installation is a game with the taboo of classical art that forbids touching artworks. These works require the viewer to interact, as it is the viewer who through his or her actions co-creates the picture. The film medium completes the whole by registering the process of discovering the concealed pictures and developing their final form.
_________

Mira Boczniowicz (born in 1973), an artist and lecturer. She studied at the Academy of Fine Arts in Wrocław at the Faculty of Graphic Arts in Professor Andrzej Basaj’s Printmaking studio and Professor Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki’s Painting studio (2000).
As means of her expression she uses visual language and applies varied techniques: video, graphic art, installations and performance. Mira’s projects refer to issues of public space, corporeality and structures in their symbolic, historical and media aspects. She employs critical strategy, and increasingly often these are interventions outside of the institutional system. She lives and works in Wrocław.


_________

Thanks to:
prof. Christopher Nowicki
Stanisław Sielicki
Dariusz Gorski
Paweł Kupisz
Andrzej Zamojski
Jerzy Buławy
Jacek Kotowicz
Galeria Entropia

M.B.