entropia | LIVING ROOM

fot. Mariusz Jodko

 
 
 
 

fot. Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILAB TIFF OPEN | TIFF FESTIVAL 2016

Marcin Fajfruk

LIVING ROOM

01.09 - 16.09.2016

otwarcie: 01.09.2016 godz. 13:00 | czwartek

opening: thursday, 01 september 2016, 1 PM

wstęp wolny | admission free______

TIFF Festival 2016 | PROFILAB TIFF OPEN
kurator + animacja | curator + animation
Mariusz Jodko

______

spotkanie autorskie | meet the artist
4.09.2016 godz.15.00 | niedziela
Sunday 4th September 2016, 3 p.m.

Galeria czynna także w sobotę i niedzielę
3-4.09.2016 oraz 10-11.09.2016
nieczynna w poniedziałki: 5 i 12.09.2016

Gallery is open also in weekends 3-4 and 10-11 September 2016
Gallery is close in Mondays 5 and 12 September 2016

______

<< M.Fajfruk, Galeria Entropia 31.08.2016, fot. M.Jodko

______Cykl fotografii „Living Room” w warstwie dokumentalnej jest ewidencją 140 pustych pokoi nieistniejącego już Hotelu Asystenta jednej z wrocławskich uczelni. Pustostany o identycznym planie architektonicznym pozbawione mebli i przedmiotów osobistego użytku zachowały jednak bardzo charakterystyczne, personalne piętno: kolorystykę ścian, specyficznie pomalowane detale, pozostawione wykładziny lub dywany, wiszące lampy. Jeśli przyjrzeć się uważniej tym powidokom (określenie artysty), zaczynają one emanować swoimi indywidualnymi historiami i wciągać w narracje związane z miejscem i jego lokatorami.

W warstwie wizualnej dzieje się dużo. Każda klatka - gdyby posłużyć się „analogowym” określeniem - jest unikatową kompozycją malarską. Natomiast uporządkowany w geometryczną strukturę zbiór fotografii tworzy dynamiczny rytm kolorystycznych transformacji, psychodeliczną, transową pulsację. Angielski tytuł odsłania tu zatem swoje następne znaczenie.

Ciekawy wydaje się aspekt konceptualny i intermedialny projektu oraz jego umiejscowienie w szerokiej perspektywie działań awangardowych sztuki XX w. Tropów i skojarzeń może być wiele: pop art, konceptualizm, minimalizm. Podobnie jak Andy Warhola Marcina Fajfruka zaintrygowała repetycja banalnego na pierwszy rzut oka tematu. Konsekwentnie go zdokumentował przeczuwając siłę serii stu kilkudziesięciu kadrów. Sam proces wykonywania jednakowych ujęć miał wiele z medytacji. Trwał około tygodnia, po kilka godzin dziennie będąc dla autora głębokim doświadczeniem czasu i przestrzeni. Są i następne tropy np. zapis filmowy tygodniowej akcji malarskiej znanego konceptualisty amerykańskiego Johna Baldessari „Six Colorful Inside Jobs” (1971) gdzie artysta codziennie przemalowuje pokój na inny kolor.

Przyjmując, że seria przedstawionych kadrów ma charakter kinematograficzny (przemiany w prawie jednakowym pomieszczeniu) konkluzją kuratorską i artystyczną oraz medialnym rozwinięciem projektu jest animacja poklatkowa towarzysząca wystawie wykonana na bazie materiału fotograficznego. Autor projektu rozszerza go natomiast o specjalnie dedykowaną stronę internetową www.living-room.com.pl, gdzie można zobaczyć wszystkie zdjęcia – kadr po kadrze. Strona czynna od 1.09.2016


[M.J]

______

Marcin Fajfruk, rocznik ’78. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni grafiki warsztatowej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2003 r. Zajmuje się klasycznymi mediami jak i intermediami. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Wybrane wystawy: 2015 PULL | PUSH, MiastoMovie:WRO #3, Wrocław 2014 FOREIGN BODY, Survival 12. Art Review, ArtTransparent Fundation, Wrocław 2013 BOREDOM, The Entropy of Art: A Catalogue, Galeria Entropia, Wrocław 2013 FORCING HEAVEN, Castello Normanno Svevo Sannicandro di Bari, Italy 2012 STUCK BETWEEN, Visibility Project 8., Galata Perform, Istambuł, Turkey 2011 TO CHYBA NIE TU,Galeria Entropia, Wrocław 2010 Golden Bee 9., Moscow International Biennal of Graphic Design, Moscow, Russia 2010 8. Triennial of Small Painting Forms, Wozownia Gallery 2010 EXIT, Survival 8. Art Review, ArtTransparent Fundation, Wrocław 2009 DISCO COMBAT, Mieszkanie Gepperta Gallery, Wrocław 2007 Draft – Young Art Festival in Szczecin, BWA Gallery, Szczecin
Więcej na: www.fajfruk.com
______

http://www.tiff.wroc.pl/
https://www.facebook.com/events/698439186980538/______

The series of photographs “Living Room” is a photographic record of 140 empty rooms of a currently non-existent Hotel Asystent of a school in Wroclaw. Uninhabited rooms have the same architectural scheme. Without furniture and personal items they maintained characteristic, personal quality: color of walls, particularly painted details, covering and carpets, hanging lamps. If you look closely at these “post-views” (artist’s expression) they start emanating with individual stories and creating a narrative connected to the place and its inhabitants.

A lot is happening in the visual layer. Each frame – should we use an “analog” term – is a unique, painterly composition. However, geometric order of the photography series creates a dynamic rhythm of color transformations, psychedelic, trance pulsation. The English title uncovers further meanings.

The conceptual and inter-media aspect of the project is curious, as well as its placement in wide perspective of avant-garde art of the 20th century. Many associations come to mind: pop art, conceptual art, minimalism. Similarly to Andy Warhol, Marcin Fajfruk was intrigued by repetition of a seemingly banal topic. He recorded it rigorously, intuitively feeling the strength of a hundred and something frames. The process of taking these frames was like meditation. It took about a week, a couple of hours every day, enabling the author to deeply experience time and space. Other art reference could be the recording of a week-long painting event by John Baldessari, a well-known American conceptual artist, called “Six Colorful Inside Jobs” (1971) where the artist paints a room to a different color every day.

Assuming that the frames are cinematographic in its character (changes in identical rooms), the artistic and curator conclusion, and the media development of the project is a stop-motion animation accompanying the exhibition, based on the photographs. Author expands it through a dedicated website – www.living-room.com.pl where you can watch all the photos, frame after frame. Website starts on 1st September 2016.

______

Marcin Fajfruk – born 1978. In 2003 graduated with honors from University of Zielona Gora, Faculty of Arts, course in graphics. He deals both with classic media and intermedia. His works have been exhibited in Italy, Istanbul, Moscow, Wroclaw, Szczecin. Lives and works in Wroclaw.

more: www.fajfruk.com
______

http://www.tiff.wroc.pl/
https://www.facebook.com/events/698439186980538/