entropia | All the Universe is Full of Beautiful Creatures
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatni człowiek | The Last Man | kadry z filmu | stills

 
 
 
 
 
 
 

Hubert Czerepok

All the Universe is Full of Beautiful Creatures | All the Universe is Full of Beautiful Creatures

video | rysunki | video | drawing

05.02 - 19.02.2016

otwarcie: 05.02.2016 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 05 february 2016, 6 PM

wstęp wolny | admission freeobok: Karkonosze, ryc. XIX w

_________________

kurator: Mariusz Jodko
zdarzenie towarzyszące / accompanying event
Hubert Czerepok
NIENAWIŚĆ | HATE
XXV spotkanie autorskie z cyklu „Szczyt formy”
Artist talk
19.02.2016 godz.19.00
prowadzenie: Karolina Groń
Koordynacja cyklu: Karolina Freino
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=394
_________________

Tytuł „All the Universe is Full of Beautiful Creatures” obejmuje dwa projekty – pierwszy to cykl rysunków przedstawiający portrety zwierząt, które amerykańscy i radzieccy naukowcy wysyłali w kosmos podczas trwania Zimnej Wojny w XX wieku. Zanim człowiek wyleciał na orbitę okołoziemską, czy wylądował na księżycu, dziesiątki myszy, kotów, psów, szympansów traciły życie w laboratoriach w imię nauki i postępu. Niektórym z nich, jak na przykład psom Biełce i Striełce (w przeciwieństwie do Łajki) czy małpie Baker udało się przetrwać lot w kosmos i powrócić na Ziemię. Pierwszym zdobywcą przestrzeni kosmicznej nie jest zatem człowiek, lecz zwierzęta, które są bezimiennymi pionierami Kosmosu.
Drugi projekt prezentowany na wystawie to film pt. „Ostatni człowiek” /premiera/. Przedstawia on samotnego osobnika rodzaju ludzkiego, który uwięziony w zagubionej we mgle stacji badawczej dokonuje pomiarów, obliczeń. Jego świat to zaledwie kilka rozpadających się instrumentów, które mają dostarczyć mu danych o świecie. Czy nauka jest w stanie odpowiedzieć na odwieczne pytania ludzkości?

Hubert Czerepok
_________________

Hubert Czerepok (ur. 1973 w Słubicach) absolwent zakopiańskiej Szkoły Kenara, oraz poznańskiej ASP, gdzie studiował w pracowniach Izabeli Gustowskiej i Jana Berdyszaka. W duecie artystycznym Magisters (ze Zbyszkiem Rogalskim) produkował absurdalne fotografie i filmy. Współpracując z Sebastianem Mendezem, opracował strategiczną grę Survivors of The White Cube - symulację świata sztuki. Tworzył ze Stevem Rushtonem death-metalową grupę Children of Sodom.
Rysuje, maluje, tworzy obiekty, instalacje, realizuje wideo, animacje, wykonuje filmy found footage. Opracowuje projekty multimedialne, oraz działa w przestrzeni publicznej. Jednym z tematów przez niego podejmowanych są relacje pomiędzy fikcją i prawdą historyczną, przy czym to nie fakty same w sobie interesują artystę najbardziej, ale sposób w jaki mutują i ulegają formalnym i semantycznym przekształceniom.
Od wielu lat prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży (m.in. w CSW Łaźnia w Gdańsku, Galerii Arsenał w Białymstoku, Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie), w których podejmuje zagadnienia związane z artykulacją wolności, dekonstrukcją sterotypów.

_________________

Aktualna wystawa w Entropii radykalnie skraca dystans do medium filmowego i sprzyja pogłębionym refleksjom egzystencjalnym. Jeśli nie brzmi to wystarczająco atrakcyjnie trzeba dodać, że aranżacja całości jest super komfortowa dla widza. Można się ulokować na antygrawitacyjnych gąbkach i orbitować wraz z ruchomym obrazem.

Premierowy film Huberta Czerepoka oddala nas od bieżącej działalności i wynosi w obszary kosmiczne. Po drodze jest jeszcze tytułowy „ostatni człowiek” i strzępy tekstu Emila Ciorana zredukowanego do kilku fraz, z których czytelna jest jedynie następująca: „Miejsce, jakie zajmujemy we „wszechświecie” – punkcik, i żeby tylko! Po cóż zadawać sobie ciosy, skorośmy tak oczywiście znikomi? Taka konstatacja natychmiast nas uspokaja; odtąd koniec z wszelką szamotaniną, metafizyczną bądź inną. Później jednak ów punkcik się nadyma, rozrasta, zajmuje całą przestrzeń. I wszystko zaczyna się od nowa.”

M.J.

______________________________________

The title All the Universe is Full of Beautiful Creatures covers two projects – the first one is a cycle of drawings representing portraits of animals that were sent by American and Soviet scientists into the space during the Cold War in the 20th century. Before a human flew to orbit the Earth or landed on the Moon, dozens of mice, cats, dogs and chimpanzees lost their lives in labs in the name of science and progress. Some of them, like for example dogs Bielka and Strielka (unlike Laika) or Baker the monkey, were lucky enough to survive their space trip and come back to the Earth. Thus, is was not a human being to first conquer the space, but animals who became nameless pioneers of the Space.
The second project presented at the exhibition is The Last Man film /a première/. It depicts a lonely representative of humankind, who performs measurements and calculations, trapped in a research station lost in the mist. His world confines only to few dilapidating instruments which are to provide him with knowledge about the world. Is science able to answer the humankind's perennial questions?

Hubert Czerepok

___________________

Hubert Czerepok (born in 1973 in Słubice), a graduate of Antoni Kenar Complex of Art Schools in Zakopane and Poznań Academy of Fine Arts, where he studied in the studio of Izabela Gustowska and Jan Berdyszak. In Magisters art duet (with Zbyszek Rogalski) we produced absurd photos and firms. In cooperation with Sebastian Mendez he developed Survivors of the White Cube, a strategic game that was a simulation of the art world. Along with Steve Rushton, he formed a death-metal band Children of Sodom.
Czerepok paints, draws and creates art objects and installations, he produces videos, animations or found footage films. He also develops multimedia projects and performs in public space. One of the topics taken up by this artist is relationship between fiction and historic truth, whereby these are not the facts themselves that interest the artist the most, but the way in which they mutate and undergo formal and semantic transformations.
For many years Czerepok has run artistic workshops for children and young people (among others in CSW Łaźnia in Gdańsk, Arsenał Gallery in Białystok or Świetlica Krytyki Politycznej in Cieszyn), during which he takes up issues related to articulating freedom and de-constructing stereotypes.

___________________

The present exhibition in Entropia Gallery dramatically shortens the distance to the film medium and favours deepened existentialist reflections. If that does not sound attractively enough, it needs to be mentioned that the arrangement of the whole showing is extremely comfortable for the viewer. One can sit back in anti-gravity sponges and orbit together with the moving image.

Hubert Czerepok's première film recedes us from our current activity and takes us into cosmic realms. On our way there is also the eponymous “last human” and snippets from Emil Cioran's text reduced here to a few phrases, out of which only one is clear: “What place do we occupy in the "universe"? A point, if that! Why reproach ourselves when we are evidently so insignificant? Once we make this observation, we grow calm at once: henceforth, no more bother, no more frenzy, metaphysical or otherwise. And then that point dilates, swells, substitutes itself for space. And everything begins all over again”.

M.J.