entropia | MNIEJSZE CAŁOŚCI
 
 
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIFF Festival 2015 // Polska NOW!

Agata Dobierska

MNIEJSZE CAŁOŚCI | SMALLER ENTIRETIES

bioformy | fotografia | video | bioforms | photography | video

otwarcie: 5.09.2015 godz.20.15 | sobota | wystawa trwa do 25.09.2015

opening: saturday 5 september | 8.15 pm | exhibition till 25 september 2015

wstęp wolny | admission free_________________

Wystawa Sekcji Debiuty TIFF Festival 2015 // Polska NOW!
www.tiff.wroc.pl
opieka kuratorska: Mariusz Jodko
spotkanie z autorką: 11.09.2015 godz.18.00

W niedzielę 6.09.15 galeria czynna w godz.13.00-19.00
w poniedziałek 7.09.15 galeria nieczynna

On Sunday 6th September Gallery is open from 1 pm till 7 pm
On Monday 7th September Gallery is closed
_________________


Często zastanawiam się nad jednością materii we wszechświecie, nad tym, jak to możliwe, że istniejemy my-ludzie i pozostałe istnienia - rośliny i zwierzęta, gdzie jest ten wspólny pierwiastek, który jest naszą wewnętrzną energią, źródłem. Bardzo chciałam ubrać to zagadnienie w jakąś opowieść i tak powstał ten projekt. Moimi założeniami było stworzenie nowych istnień poprzez połączenie światów roślin, grzybów i zwierząt, jako materii i inspiracji oraz człowieka - mnie - poszukiwacza tych połączeń. Do połączenia świata roślinnego i zwierzęcego wykorzystałam ideę nawiedzeń, bo skoro zdarzają się nawiedzenia wśród ludzi, to dlaczego nie miałyby się zdarzać wśród roślin i zwierząt - energia jest energią. Konstruowałam swoje Bioformy z elementów roślin, mchów, i grzybów, nadając im nowy byt. Każdą z nich przechowuję w osobnym opisanym słoiku. Nie wszystkie są jeszcze nazwane i zaklasyfikowane gdyż, jako badacz tak ulotnego zjawiska jak nawiedzenia, potrzebuję sporo czasu na zebranie pozwalającego na to materiału badawczego. W czasie powstawania fotografii powstawał także tekst opisujący dokładnie zjawisko nowych, tworzonych przeze mnie istnień. Powstał również notes badacza, w którym sporządziłam mini-katalog Bioform oraz spisałam podstawowe informacje na ich temat.

Agata Dobierska

_________________

Agata Dobierska, absolwentka studiów I stopnia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Swój dyplom na kierunku Fotografia przygotowywała pod czujnym okiem prof. Piotra Chojnackiego oraz prof. Krzysztofa J. Baranowskiego. Obecnie studiuje na studiach II stopnia tej samej Uczelni i kierunku. Finalistka konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” /2015/. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

_________________

MNIEJSZE CAŁOŚCI

[…] Układ Słoneczny jest jedną z komórek tworzących nieskończenie wielki organizm. Budowa owej nieskończonej struktury jest fraktalna, skręcona do wewnątrz i na zewnątrz. Każde żywe stworzenie stanowi samo w sobie skręcony do wewnątrz mikrokosmos, każda całość składa się z mniejszych całości. Zgodnie z doktryną spirytyzmu Allana Kardeca, stanowiącą podwaliny współczesnego biospirytyzmu, każdy byt cechuje obecność czynnika myślącego, potocznie nazywanego duchem. Obecność duszy spirytystycznej cechuje także przedstawicieli królestw roślin (plantae) i grzybów (fungi). Wszelkie zwierzę, roślina i grzyb przychodzące na ten świat traci swoją fizyczną formę umierając, duch jednak trwa wiecznie. Po fizycznej śmierci, dusza spirytystyczna oddziela się od rozkładającej się materii ciała - nawiedzając sprawia, że medium nabiera jego cech. Dusze ze świata zwierząt najchętniej do roli mediów wybierają przedstawicieli tego samego gatunku. W przypadku nawiedzeń w świecie roślin, zamieszkany przez ducha organizm rośliny lub grzyba mówi jego głosem. Wszystkie zarejestrowane dotąd nawiedzenia roślinne i grzybowe mają charakter heterogeniczny. Liczne są przypadki nawiedzeń przez więcej niż jednego ducha zmarłej rośliny lub grzyba. Przypadki nawiedzenia rośliny lub grzyba przez ducha zwierzęcia nie są znane współczesnej nauce. Częste są jednak przypadki nawiedzeń na poziomie komórkowym, skąd też najprawdopodobniej wynikają cechy zwierzęce, najczęściej owadzie, pośród zgromadzonych okazów bioform.[…]

[fragment tekstu Zofii Wróbel]I often think about the unity of the matter in the Universe. How is it possible that we all exist, us – people, and the other beings – plants, fungi and animals? Where is that element of our inner energy, the common spiritual source? I wanted to turn this question into a story; this is how the Bioforms project came to being. My main assumption was to create new lifeforms by putting together the realms of plants, fungi, and animals, and to exhibit them as inspiration as well as the creative substance. I have cross-connected these three kingdoms with the fourth, the one of human, placing myself in a position of an explorer of the links and intersections. In order to connect the four domains I have used the idea of haunting, because if there are occurrences of haunting by human spirits, why wouldn’t it be possible for a plant or an animal to have an afterlife and haunt the living? I have been creating my Bioforms of elements of plants, mosses, and fungi, giving them new life. Each and every one of the forms is being stored in a separate jar with accurate description, however not all of the specimens are classified yet - as a researcher of a phenomenon as ephemeral and rare as haunting I need a lot of time to gather the relevant data. The text describing the phenomenon of newly created lifeforms was written in parallel to the creation of the series of photographs. I have also created the researcher’s notebook, including mini-catalogue with basic information about Bioforms.

Agata Dobierska

_________________


SMALLER ENTIRETIES

The Solar System is one of the cells forming an infinitely great organism. Its structure is fractal, twisted inwards and outwards. Every living being is in itself a microcosmos twisted inward, each entirety consists of smaller entireties. According to the doctrine of Allan Kardec’s Spiritualism, constituting the foundations of modern bio-spiritualism, each being is characterized by the presence of a ”thinking factor”, commonly known as the spirit. The presence of the immortal spirit is also recognized among representatives of the plant kingdom (plantae) and fungi kingdom (fungi). After death any animal, plant and fungus looses it’s physical body, but the spirit is eternal. After physical death, the spiritualistic soul separates from the decomposing body and by haunting a medium makes it take on its characteristics. The spirits from the animal world most commonly choose to haunt mediums from its own species. In the plant world, spirits make plants and fungi speak with their voice. All noted plants and fungi haunted by spirits are of heterogenic origin. There are many cases of hauntings by more than one spirit of the dead plant or fungus. Cases of a plant or fungus visitation by the spirit of the animal are not known to modern science. However, there are frequent cases of hauntings at a cellular level, therefor it is likely to observe animal attributes (mostly insect) among the specimens of collected Bioforms.

[excerpts from the text by Zofia Wróbel]