entropia | INSTRUMENT
 
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joanna Krzysztoń, Grzegorz Rogala

INSTRUMENT | INSTRUMENT

instalacja multimedialna | multmedia installation

10.04 - 28.04.2015

otwarcie: 10.04.2015 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 10 april 2015, 6 PM

wstęp wolny | admission free_________________

Instalacja multimedialna Grzegorza Rogali i Joanny Krzysztoń pt. „Instrument” mogłaby też mieć tytuł „Duet” albo „Utwór na dwa instrumenty”. Rezygnujemy z liczby mnogiej aby podkreślić jedność/spójność instalacji. Dwa instrumenty, chociaż bardzo się różniące, stanowią całość, której dwoje lub jeden grający nadają życie uruchamiając zarówno dźwięk jak i tworząc obraz. Instalacja ta jest formą dialogu. Na początku, w fazie jej powstawania, był to dialog miedzy nami.

Domeną Grzegorza jest film, fotografia i nowe media. Jako część instalacji stworzył obraz elektroniczny, który istnieje i zmienia się dzięki aktywności widza. Podstawa mojej działalności twórczej to malarstwo. Ostatnio fascynuje mnie możliwość wzbogacania malarstwa poprzez użycie środków elektronicznych - stąd w instalacji obecność obrazu na płótnie, który widz może kształtować wydobywając światło i dźwięk. Obydwa instrumenty łączy tzw. pająk (w żargonie komputerowym). To rodzaj szkicu odsłaniający proces programowania jak i nasze skojarzenia oraz inspiracje towarzyszące powstawaniu tej pracy. Samo wyrażenie - program komputerowy - (będący podstawową składową naszej instalacji) przywołuje określoność, determinizm, brak możliwości wyjścia poza przewidziane ramy, może nawet i brak wolności. Patrzymy na to inaczej – artysta programując daje widzowi narzędzie, sposób na poruszanie się po pewnym terytorium dla stworzenia nowej indywidualnej wartości. Interesuje nas czy posługując się tak określonym medium możemy dotknąć poezji, nieprzewidywalności, fantazji i zabawy ?
Zapraszamy – sprawdźcie!

Joanna Krzysztoń

_________________

Joanna Krzysztoń

Studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem w 1978 r, prac. Prof. J Tarasina). W latach 1978-1981 była członkiem eksperymentalnego teatru ,,Akademia Ruchu", w którego akcjach ulicznych uczestniczy czasami również w ostatnich latach. W roku 2007 otrzymała stypendium Ministerstwa Sztuki i Dziedzictwa Narodowego. Od paru lat współprowadzi galerię 2b+ R na ul. Bukowińskiej w Warszawie. Od ukończenia studiów głównym nurtem jej twórczości pozostaje malarstwo. W ostatniem okresie, dzięki współpracy artystycznej z mężem Grzegorzem Rogalą, tworzy również instalacje łaczące malarstwo z efektami komputerowymi. Od czterech lat prowadzi zajęcia z malarstwa w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej na wydziale Grafiki. W swoim dorobku ma ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Mieszka i pracuje w Warszawie

Grzegorz Rogala

W latach 1976-1981 studiował na wydziale operatorskim PWSFTv i T w Łodzi. Od 1988 prowadzi "Studio Rogala", zajmujące się produkcją i postprodukcją filmową. Zrealizował bądź brał udział w realizacji ok. 800 projektów filmowych i reklamowych. Doktorat na wydziale Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od 10 lat zajmuje się czynnie filmem artystycznym, fotografią i sztuką interaktywną. Prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, jak również w kolekcjach prywatnych we Francji, Nowej Zelandii, Niemczech, Holandii, Polsce. Od 2007 prowadzi razem z Joanną Krzysztoń i Józefem Piwkowskim, galerię 2b+r w Warszawie. Ma na swoim koncie ponad 40 wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. Od 2011 roku wykładowca na wydziale grafiki WIT w Warszawie. Mieszka i pracuje w Warszawie

_________________

Prrojekt dofinansowany ze środków m. WrocławiaA multimedia installation by Grzegorz Rogala and Joanna Krzysztoń entitled “Instrument” could equally well be called “Duet” or “Composition for Two Instruments”. We have given up the plural to emphasize unity / coherence of the installation. The two instruments, even though very different, make a whole, to which one or two people playing it give life both by activating sound and creating image. This installation is a form of a dialogue. Initially, in its emergence phase, it was a dialogue between us.
Grzegorz's domain is film, photography and new media. As his part of the installation he created an electronic image which exists and changes with viewer's activity. My art is based on painting. Recently I've been fascinated by possibility to enhance painting by use of electronic means – hence the installation includes a painting on canvas, which can shaped by the viewer bringing out sound and light. The two instruments are connected with the so called “spider” (in the computer jargon). It is a kind of a drawing that reveals the programming process as well as our associations and inspirations accompanying creation of this work. The term itself – a computer program – (which makes the fundamental component of our installation) invokes specificity, determinism, impossibility to go beyond defined frames, or maybe even lack of freedom. We have a different view on it – by programming, the artists gives the viewer a tool, a way to move around a certain territory to create a new, individual value. We are curious if by using such a precisely defined medium one can touch upon poetry, unpredictability, fantasy and amusement?
We encourage you to come and check!


Joanna Krzysztoń

A graduate of the Academy of Fine Arts, Painting Department in Warsaw (she received her diploma with honours in 1978 at Professor J. Tarasin's studio). From 1978 to 1981 she was a member of an experimental theatre “Akademia Ruchu” (“Movement Academy”), she has taken part in some of the theatre's street performances also over the recent years. She received a grant from the Polish Ministry of Art and Cultural Heritage in 2007. For the last few years she has been co-running 2b+ R gallery at Bukowińska Street in Warsaw. Since her graduation, painting has remained the main trend in her art. Recently, owning to collaboration with her husband Grzegorz Rogala, she has also created installations that combine painting with computer effects. For the last four years she has run painting classes at the Graphic Faculty of the Warsaw School of Information Technology. She has had over twenty solo exhibitions in Poland and abroad. She lives and works in Warsaw.

Grzegorz Rogala

He studied at the Cinematography Department at the Łódź Film School from 1976 to 1981. Since 1988 he has run “Rogala Studio” that provides film production and post-production services. He produced or co-produced about 800 film and advertisement projects. He has a PhD from the Intermedia Faculty of the University of Arts in Poznań. For the last ten years he has been actively involved in artistic film production, photography and interactive art. His works can be found in collections of the National Museum in Warsaw, the National Museum in Gdańsk, as well as in private collection in France, New Zealand, Germany, the Netherlands and Poland. Since 2007, together with Joanna Krzysztoń and Józef Piwkowski, he has been co-running the 2b + R gallery in Warsaw. He has had over 40 solo and group exhibitions in Poland and abroad. He has been a lecturer at the Graphic Faculty at the Warsaw School of Information Technology. He lives and works in Warsaw.