entropia | FOTOSYNTEZA
 
 
 
 
 
 
 

fot. Andrzej Rerak, Mariusz Jodko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alicja Jodko, Tomasz Dobiszewski

FOTOSYNTEZA | PHOTOSYNTHESIS

prezentacja nowej publikacji "Katalog Entropii Sztuki: Fotografia" | instalacja foto-biologiczna | promotion of new The Entropy of Art: A Catalogue Photography | photo-biological installation

06.03.2015 godz. 19:00 | piątek

friday, 06 march 2015, 7:00 PM

wstęp wolny | admission freeFOTOSYNTEZA program wieczoru

>>> Prezentacja nowej publikacji “Katalog Entropii Sztuki: Fotografia”
[red+proj: Alicja i Mariusz Jodko, prace Bogdana Konopki, Tomasza Dobiszewskiego, Seleny Kimball, Józefa Robakowskiego, Rolanda Schefferskiego, Moniki Niwelińskiej, Kostasa Kiritsisa]
>>> instalacja foto-biologiczna: Alicja Jodko, Tomasz Dobiszewski [wzrasta od 2.03.15]

>>> projekcje filmowe, obiekty

_____________

Publikacja bezpośrednio odnosi się do Katalogu Entropii Sztuki ( Galeria Entropia, 2013 ). Można ją traktować jako suplement do tego szerszego wydawnictwa dotyczący fotografii, a więc suplement na literę „f”. Oczywiście nie chodzi tu o fotografię w ogóle czy jako taką, czy też o jakąś jej precyzyjnie zdefiniowaną odmianę. Przeciwnie, to medium interesuje nas w kontekście jego nieokreśloności i nieprzewidywalności (a zatem także wolności, czemu nie?). Nieokreśloność wiąże się tutaj z płynnością granic medialnych, wieloznacznością przekazu fotograficznego, zagadnieniami iluzji i ograniczeniami percepcji. Nieprzewidywalność – przede wszystkim z materialnością tego medium na poziomie procesów fizycznych i reakcji chemicznych, których rezultatem jest często nieprzewidywalny, fascynujący obraz, ale też z fizycznym istnieniem jego papierowych odbitek, które dzielą los innych materialnych obiektów i posiadają swoją indywidualną historię.

Przedstawiane tutaj prace pochodzą z wystaw i prezentacji, które miały miejsce w Galerii Entropia. Często odnoszą się do swoiście rozumianej entropii, która w sposób zjawiskowy objawia się w materialnym nośniku fotografii albo daje znać o sobie poprzez medialne i mentalne zużycie obrazu fotograficznego.

.............
Zawartość

Bogdan Konopka
PHOTOGRAPHIE

Tomasz Dobiszewski
(NEG)ENTROPIA

Selena Kimball
FENOMENY MATERIALIZACJI

Józef Robakowski
FOTOGRAFIA „NICZEGO”

Roland Schefferski
PUSTE OBRAZY

Monika Niwelińska
OBRAZ UTAJONY

Kostas Kiritsis
REALNE FIKCJE

...........

redakcja
Alicja & Mariusz Jodko
projekt, skład
Mariusz Jodko
zdjęcia, dokumentacja
Mariusz Jodko, Andrzej Rerak
podziękowania dla
Eżbiety Łubowicz

48 stron

wydawca
GALERIA ENTROPIA
2015This publication relates directly to "The Entropy of Art: A Catalogue" (Entropia Gallery 2013). It can be treated as a supplement to that wider work, which relates to photography and is thus a supplement starting with the “p” letter. Of course it is not generally about photography or photography as such, or about any of its precisely defined variety. On the contrary, this medium interests us in the context of its vagueness and unpredictability (and hence also freedom, why not?). Vagueness relates here with liquidity of media boundaries, ambiguity of photographic message, issues of illusion and limitations of perception. Unpredictability – above all of materiality of this medium in terms of physical processes and chemical reactions, which often result in unpredictable, fascinating image, but also of physical existence of its paper prints, which share a fate of other material items and have their own individual history.

The works presented here come from expositions and presentations which took place in Entropia Gallery. They often refer to specifically understood entropy, which phenomenally reveals itself in the tangible photography carries or can be felt through media and mental wear of the photographic image.

.........
Contents

Bogdan Konopka
PHOTOGRAPHIE

Tomasz Dobiszewski
(NEG)ENTROPY

Selena Kimball
PHENOMENA OF MATERIALIZATION

Józef Robakowski
PHOTOGRAPHY OF “NOTHING”

Roland Schefferski
EMPTY IMAGES

Monika Niwelińska
LATENT IMAGE

Kostas Kiritsis
REAL FICTION

..........

curators, editors
Alicja & Mariusz Jodko
design, typesetting
Mariusz Jodko
photo-documentation
Mariusz Jodko, Andrzej Rerak
special thanks
to Elzbieta Łubowicz

48 pages

publisher
GALERIA ENTROPIA
2015

_________________

Projekt dofinansowano ze środków m.Wrocławia