entropia | OBSESJA
 
 
 
 
 
 
 
 

Mateusz Palka

OBSESJA | OBSESSION

fotografia | teksty | phototography | texts

18.11 - 08.12.2014

otwarcie: 18.11.2014 godz. 18:00 | wtorek

opening: tuesday, 18 november 2014, 6 PM

wstęp wolny | admission free_________________


"Każda epoka śni następną"
Michelet


Obsesja to projekt fotograficzny poświęcony zmianom, jakie zaszły w strukturze i estetyce wrocławskich ulic, po wybudowaniu wieżowca Sky Tower. Zrealizowany jest w charakterze dokumentu, prezentującego drogi, aleje, chodniki, które perspektywicznie kończą się na drapaczu chmur. Są one często zupełnie niereprezentacyjne i wcześniej nie posiadały żadnego wizualnego celu.
Uwzględniając różnice w skali dokonanych zmian i odmienne konteksty społeczno-kulturowe można w pewnym stopniu porównać je do tych, które miały miejsce w Paryżu, po wybudowaniu wieży Eiffla. Ona również była poddawana mocnej krytyce, zwłaszcza wśród artystów i pisarzy, chociaż porównując ze sobą teraz te dwa obiekty moglibyśmy XIX-wiecznym Francuzom powiedzieć jedno: Mogło być gorzej!

Wystawa prezentuje wybór 20 zdjęć. Cykl nie jest zamknięty i wciąż się powiększa. Interesują mnie miejsca powszechnie dostępne dla przechodniów, spacerowiczów, kierowców. Takie, które się widzi, ale nie zawsze dostrzega i umieszcza w szerszym kontekście. Uważam, że obecność Sky Tower we Wrocławiu to pierwsza tak poważna zmiana w obrębie estetyki miasta, jaka zaszła w nim od wielu lat.

Postanowiłem przyjrzeć się tym wizualnym przeobrażeniom.

[M.P.]

_________________

Mateusz Palka - fotograf, krytyk. Interesują go zagadnienia czasu, pamięci oraz zmiany, jakim podlega architektura i estetyka miast. Ostatnie wystawy, w których brał udział to "Obecność pośród nieobecnych", prezentująca problematykę społeczną Beskidu Niskiego oraz międzynarodowa wystawa fotografii ulicznej z krajów Europy Wschodniej - Eastreet. Zajmuje się filozofią, historią i estetyką fotografii, współpracuje z pismami „Format”, „Pa­mięć i Przyszłość”, serwisami „Fototapeta”, „O.pl” i „Fototekstura”. Prowadzi bloga: mateuszpalka.blogspot.com.

Link do portfolio: https://www.lensculture.com/mateusz-palka

__________________

Miejski przewodnik, czyli prywatna mitogeografia miasta


[...] Mateusz Palka przemierza miejskie przestrzenie uzbrojony w swój aparat, próbując stworzyć prywatny przewodnik po Wrocławiu, którego punktem wyjścia staje się Sky Tower. Jego monochromatyczne fotografie dalekie są od nadmiernej estetyzacji rzeczywistości. Zamknięte w wyciszonych, kontrastowych kadrach przestrzenie, budują zupełnie nową, miejską narrację. Palka stworzył osobistą mitogeografię, oznaczającą w jego przypadku jednostkowe doświadczenie przestrzeni, składające się z intymnych wyobrażeń oraz wspomnień. Artysta próbuje odnaleźć się w zupełnie nowej dla siebie relacji ja- miasto, starając się wynegocjować za pomocą swoich zdjęć definicję tożsamości [...]

fragment tekstu (c) Zuzanny Sokołowskiej__________________

patronat medialny:
Kultura NatychMIASTOwa
http://kulturanatychmiastowa.pl
https://www.facebook.com/kulturanatychmiastowa
Obieg
www.obieg.pl_________________

“Each epoch dreams the one to follow” Michelet

Obsession is a photo project dedicated to changes that have taken place in the structure and aesthetics of Wroclavian streets following the erection of the Sky Tower high-rise. It has been produced as a document presenting roads, avenues and pavements, the perspective of which converges with the skyscraper. Very often they have no representative character and before they had no visual aim at all.

Having regard to differences in the scale of accomplished changes and their different social and cultural contexts, one could still compare them to a certain extent to those which took place in Paris following the construction of the Eiffel tour. The tour was heavily criticised, too, specially by artists and writers, although while comparing the two structures nowadays we could tell the 19th century French citizens one thing: It could be worse!

This exhibition displays a selection of 20 photographs. The cycle is not closed and continues to grow. I am interested in places which are publicly available to passers-by, strollers or drivers. The ones that you see, yet not always perceive and put them in a wider context. I believe that the presence of the Sky Tower in Wrocław has been the first such a significant change in the aesthetics of the city for many years.
I decided to have a closer look at these visual transformations.

[M.P.]

Mateusz Palka – a photographer and critic. He is interested in issues of time, memory and changes which occur in architecture and aesthetics of cities. His latest exhibitions include “Presence among the Absent Ones”, presenting social issues of Beskid Niski region, and Eaststreet international exhibition of Street Photography from Eastern Europe. He deals with philosophy, history and aesthetics of photography, and is a regular collaborator of such magazines as “Format” and “Pamięć i Przyszłość”, or “Fototapeta”, “O.pl” and “Fototekstura” websites. He also runs his blog: mateuszpalka.blogspot.com.

The link to his portfolio: https://www.lensculture.com/mateusz-palka