entropia | biennale: #nfcdab wrocław 3-5.10.14 ((()))

fot. Mariusz Jodko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

biennale: #nfcdab wrocław 3-5.10.14 ((()))

warsztat „NFCDD” | „NFCDD” workshop

03.10.2014 godz. 15:00 | piątek

friday, 03 october 2014, 3:00 PM

wstęp wolny | admission freeWarsztat prezentujący koncepcję otwartej komunikacji „NFCDD”
Entropia 3.10.2014 godz.15.00

......
organizacja + wszystkie informacje:
http://nfcwproject.tumblr.com/

.....
info i foto także na
https://www.facebook.com/galeria.entropia


......
„#nfcdab wrocław 3-4.10.14” idea

Założenie biennale dotyczy prezentacji mało znanych przejawów sztuki współczesnej w kontekście internetowych środków wyrazu. Idea ta będzie realizowana poprzez eksperymentalną metodę wykorzystującą tagi NFC. Rzeczone tagi są nośnikiem krótkich i różnorodnych treści, informacji bądź linków, które można odczytać za pomocą mobilnego urządzenia wyposażonego w moduł NFC. Oś charakteryzująca nasze pokazy to ekonomiczna forma, która nie angażuje nadmiernych środków finansowych, przez co każdy jest w stanie uprzedmiotowić własną koncepcję, ideę, treść czy inny pomysł na wyrażenie siebie.
Tag to zwykle nalepka kilkucentymetrowej wielkości, łatwa do sformatowania
i zapisania na niej przy pomocy telefonu: na przykład linku czy notatki. Na terenie całego świata środowisko związane z fenomenem NFC coraz intensywniej rozwija ekspansję nowo powstającej formy odbioru kultury, której istotę będziemy chcieli zaprezentować w ramach biennale. Do pozytywnych czynników kształtujących naszą inicjatywę należy zaliczyć niskobudżetową formę organizacji przedsięwzięcia, czy na społecznym wymiarze projektu, polegającym na kompilacji działań ludzi związanych z ogólnie pojętą inicjatywą działań na polu wykorzystywania komunikacji bliskiego zasięgu.
Dotychczas nikt nie podjął się organizacji wydarzenia ilustrującego zjawisko NFC w takiej skali, na tej podstawie też możemy twierdzić, że nasza inicjatywa  będzie posiadała rangę innowacyjnego i oryginalnego działania festiwalowego jakiego jeszcze nie było.

Opracowanie Andrzej Mazur i Dominik Podsiadły

.......

"NFCDD" - Krótki Manifest

"NFCDD" jest wstrzyknięciem informacji, kultury i sztuki bazującej na Internecie w publiczną realną przestrzeń przy pomocy technologii NFC. Każdy kto posiada kompatybilne urządzenie może korzystać z udostępnionych tagów NFC. Tagi mogą być zapisywane lub odczytywane wielokrotnie. Nie można ich formatować do jednokrotnego zapisu - mają być wolną siecią wymiany krótkich linków i krótkich idei w formie przekazu tekstowego.

W odróżnieniu od projektu “USB Dead Drops” Arama Bartholla, który do pobrania informacji z udostępnionej pamięci USB(najczęściej jest to wmurowany w ściane pendrive), wymaga laptopa lub innego urządzenia posiadającego wejście USB, tagi potrzebują technologii NFC (z ang. komunikacja bliskiego pola) i mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu aby w pełni dostąpić interakcji z informacjami zapisanych na chipie. “NFCDD” działają jak małe komórki z zapisaną dynamicznie zmieniającą się zwartością w zależności od interakcji z użytkownikami. Mogą być swoistą wolną siecią społecznościową, oprócz wymiany istotnych linków, mogą służyć również do szybkiej i dyskretnej komunikacji. W przypadku wszelkich zaburzeń politycznych i historycznych mogą być użyte do stworzenia niezależnej oddolnej społecznej sieci wymiany ważnych i pilnych informacji. Kawałek papieru z nadrukowanym drutem może stać się potężnym narzędziem w poszerzaniu wolności. Myślę że jest to pozytywne wykorzystanie systemu który w swoich założeniach ma raczej dystopijne oblicze(rfid, chip etc).

W erze gdzie każdy posiada swój osobisty dostęp do Internetu możemy przenieść istotną część tegoż Internetu do dystrybucji w sieci lokalnych punktów udostępniania na podobieństwo P2P. Cała ta idea bazuje na społecznym konsensusie udostępniania nieszkodliwych treści Tagi tworzą sieć zdecentralizowaną. Można tworzyć całe systemy złożone z kilku lub kilkunastu tagów do budowania całych struktur informacyjnych za pomocą tekstu i linków. Taki zbiór tagów może być traktowany jako swoista sieć bliskiego zasięgu.

PAMIĘTAJ, że wszystko do czego wykorzystasz “NFCDD” robisz na własne ryzyko i “Projekt NFCW” nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez użytkowników.

TAGI “NFCDD” SĄ WOLNE I NIEZALEŻNE!"NFCDD" - short Manifesto

“NFCDD” is an injection of Internet-based information, culture and art into the real public space by means of the NFC technology. Abybody who has got a compatible device can use available/shared NFC tags. These tags can be written or read multiple times. They cannot be formatted to be recorded only once, as ­ they are to be a free network for exchanging short links and short ideas in a text form.

Unlike Aram Bartoll’s “USB Dead Drops” project, where downloading information from an available USB storage drive requires a laptop or another device equipped with an USB port, tags require the NFC (Near Field Communication) technology and mobile devices featuring the internet access to be fully internactive with information/links recorded on the chip. “NFCDD” acts like small cells with a written content that dynamically changes during the interaction with users. The cells can serve as a specific free social network, and apart from exchanging important links they can also be used for quick and discreet communication. In case of political or historical turmoil they can be used to create independent grassroot social network for exchanging important and urgent information. A piece of paper with a wire printed on it can become a powerful tool in expanding freedom. I think this is a positive use of the system, which as a principle has a rather dystopian face (rfid, chip, etc.).

In the age when everyone has one’s personal internet access we can shift a significant part of this Internet to be distributed through the network of local share points like in the P2P network. The whole idea is based on the social consensus of sharing harmless contents. Tags create a decentralized network. With texts and links, it is possible to create systems of few or several tags to build entire information structures. Such collection of tags can be perceived as specific short-range network.

REMEMBER, that whatever you use “NFCDD” for, you do it at your own risk, and the “NFCDD” project is not liable for any damages incurred by users.
“NFCDD” TAGS ARE FREE AND INDEPENDENT!

.......

„#nfcdab wrocław 3-4.10.14” festival – digital art biennial
The “#nfcdab” festival displays various aspects of digital art that use internet means of expressions, which have become increasingly available with the development of mobile devices.

The festival will initiate a cycle of experimental exhibitions, in which artists' works will be distributed via NFC tags based on the Near Field Communications system. Just approach a mobile equipped with a NFC reader to them to download data recorded as a www address or display a short message on the screen. With absolute minimalism of the form of presentation and a small price of NFC tags, virtually anyone can materialise their own idea or message. Such exhibition model derives from the DIY idea, it promotes independence and offers an opportunity to easily share culture in any place and time.

It is worth stressing that is the first time in this scale that integrated circuits will be used not so much for encoding extra information on works, as it usually happens in galleries and museums, but to exhibit works of art themselves.

During festival exhibitions we will see accomplishments of extremely interesting artists from several countries worldwide, who submitted their works in an open call run on Tumblr and Facebook internet portals.

The inaugurating event of the festival will take place on Friday, 3rd October, on the square near Kalambur café (the corner of Kuźnicza and Uniwersytecka Streets). It will be a preview of the “I'm always here for you, no matter place and time” show. It is an attempt to present multiplicity of creative attitudes of web-based artists. It will allow us to look at the current trends in online digital art, visual expression and generative art, we will also have a chance to see how artists use various applications, net bots and programming tools to create their works.

On the same day, in cars of the no 7 tram line we will find NFC tags, put there under the “From A to B and back” project, prepared by Zsolt Mesterhazy from the Dutch foundation Browser Based, in collaboration with the Wrocław City Transport Company (MPK) and NFCW Project. This exhibition will be available throughout festival.

Also on Friday, we will have workshop presenting the idea of “NFCDD” open communication, organised in collaboration with Entropia Gallery.

The Saturday presentation entitled “MsgMe/ReadMe” in Przejście Garncarskie in Sukiennice in Wrocław, will focus on text expression, visual poetry and other minimalistic text forms, which can be enclosed in 100 characters. It is a curtsey to the text form of the early Internet.

The last official show will take place in the park on the Słodowa Island and is entitled “facebook.art@park”. It is an attempt to show creativeness and artistic expression of people present at this social portal.

All shows are organised voluntarily, as a totally non-commercial and non-profit initiative.

Małgorzata Rachańczyk & Dominik Podsiadły “NFCW Project”
Originators & Organisers “#nfcdab wrocław 3-5.10.14”
Phone: +48 791 081 838
email: nfcw.project@gmail.com
www: http://nfcwproject.tumblr.com/