Jerzy Kosałka, Saba Krasoczko, Mieczysław Litwiński , Henryk Waniek

TRZEJ MAGOWIE I GWIAZDA W ENTROPII | THREE MAGI AND A STAR AT ENTROPIA

Jerzy Kosałka | przestrzeń | Mieczysław Litwiński | muzyka | Saba Krasoczko | śpiew | Henryk Waniek | Jerzy Kosałka | space I Mieczysław Litwiński | music I Saba Krasoczko | vocal I Henryk Waniek | text

otwarcie: 6.01.2008

open: 6.01.2008

wstęp wolny | admission freeKiedyś, jakiś czas temu Kairos - patron pomyślnych zrządzeń - zetknął nas pośród z pozoru tylko szarej, a w istocie barwnej śląskiej aury.

Od tego czasu świat wedle swej nieodgadnionej partytury stykał nas na sudeckiej ścieżce, na peronie wrocławskiej świątyni Hermesa i w wielu jeszcze miejscach tej dziwnej podksiężycowej krainy. Każdy z nas miewał tutaj swoje loty, odloty i powroty, ale mieliśmy świadomość, że nasze ścieżki gdzieś tam w niewytłumaczalny sposób łączą się zapewne w sferze filein, według Pitagorasa najbardziej szlachetnemu rodzaju ludzkich związków - przyjaźni.

A teraz: cóż za wyborne zrządzenie! W dniu poświęconym Trzem Magom - spotkanie! I to na gruncie wspólnego działania, we wspólnej sferze, w gościnnej i przyjaznej przestrzeni świetnej galerii. A blasku użycza nam Gwiazda - o imieniu mądrości: Saba. [M.L]


Some time ago, Kairos - the patron of auspicious coincidences - brought us together amidst only aparently grey, and in fact colourful Silesian aura. From this time on, the world in accordance with its iscrutable score has made our ways meet on a Sudety path, on the platform of the Wroclaw temple of Hermes and in many other places of this strange sublunary world. Each of us has had his flights and his returns, still we were aware that somewhere, in some inexplicable way, our paths run together in the sphere of filein, according to Pythagoras the most noble of human bonds - friendship.

And now: what an exquisite chance! On the day devoted to the Three Magi - a meeting! And it is even on the ground of joint action, in a common-uncommon sphere, in the hospitable, friendly space of a fine gallery. In the light lent us by the Star named Saba. [M.L]

_______________________

Jerzy Kosałka
- artysta sztuk wizualnych, jeden z najciekawszych artystów pokolenia stanu wojennego (dyplom z malarstwa na wrocławskiej ASP w 1981), współzałożyciel Legendarnej Grupy Luxus (uczestniczył w większości jej wystąpień artystycznych, m.in. "Legendarny Luxus po raz pierwszy w Warszawie", Galeria Pokaz, Warszawa, 1985, "Pokaz prawdziwego Luxusu", BWA, Białystok, 1985, "Contemporary Polish Drawing", John Hansard Gallery, Southhampton,1989, "Make love or war", BWA Kraków,1994, "Bankiet w fabryce", BWA, Bielsko-Biała,1997). Od 1995 roku wystawia indywidualnie (m.in. "Skromnie bez luxusu", Galeria Miejska, Wrocław, 1995, "Upadek", Galeria Skalna, Strzelin, 1997, "Być sławnym i bogatym" Galeria Entropia, Wrocław, 1988, "Sztuka znikania sztuki, sztuka szukania sztuki", Galeria "Awangarda", Wrocław, 2004/2005) uczestnicząc też w różnych innych zbiorowych projektach. W swej działalności artystycznej używa różnych technologii i mediów, buduje obiekty, tworzy instalacje i realizacje w przestrzeni publicznej. Performance też nie jest mu obcy. Posługując się w swoich pracach inteligentną ironią i dowcipnym szyderstwem o dadaistycznum rodowodzie, Kosałka przywraca rzeczywistość zagadnieniom sztuki i vice versa pozwala wyostrzyć spojrzenie na rozmaite aspekty społeczno-kulturowego otoczenia. Przy tym swoiste poczucie humoru przydaje jego wysublimowanym konceptom lekkości, znosząc krępującą barierę między sztuką i odbiorcą.
Jego kontakty z magią są raczej sporadyczne, choć zarazem intensywne (w ramach działania artystycznego potrafi wyczarować złotą rybkę, potrafi również zniknąć).
Na spotkaniu w Entropii zaaranżuje wizualnie przestrzeń galerii.

Jerzy Kosałka is a visual artist, one of the most notable artists of the post-Martial Law era in Poland (holder of a degree in painting from the Wrocław Academy of Fine Arts, 1981), co-founder of the Legendary Luxus Group (he participated in most of the group's artistic events, including "The Legendary Luxus for the First Time in Warsaw", Pokaz Gallery, Warsaw, 1985, "Truly Luxus Show", BWA, Białystok, 1985, "Contemporary Polish Drawing", John Hansard Gallery, Southhampton,1989, "Make Love or War", BWA Kraków,1994, "Banquet in a Factory ", BWA, Bielsko-Biała,1997). Since 1995, he has shown his works in solo exhibitions (including "Modest With no Luxus", Miejska Gallery, Wrocław, 1995, "Falling Down", Skalna Gallery, Strzelin, 1997, "To Be Famous and Rich", Entropia Gallery, Wrocław, 1988, "The Art of Vanishing Art, the Art of Finding Art", Awangarda Gallery, Wrocław, 2004/2005), but also participates in many collaborative projects. Kosałka uses a variety of different technologies and media, builds objects, and creates installations in public spaces. He is also an active performance artist. With a sense of intelligent irony and witty sarcasm with somewhat Dadaist leanings, Kosałka restores reality to art and vice-versa, offering sharp insights into different aspects of the social and cultural environment. His peculiar sense of humour adds lightness to his refined ideas, removing the crippling barrier between art and its audience.
His contacts with magic are occasional but intensive (his artistic projects involve conjuring a goldfish or disappearing).
During the meeting in Entropia he will take care of the visual dimension of the gallery.

_______________________


Mieczysław Eligiusz Litwiński
- kompozytor, multiinstrumentalista i śpiewak. Mieszkał i tworzył w Polsce, Stanach Zjednoczonych i na Litwie. Ukończył kompozycję w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Wykonywał swoją muzykę w wielu krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Iranie. Pisze pieśni, muzykę kameralną, baletową i teatralną. Śpiewa i gra wiele rodzajów muzyki na rozmaitych instrumentach - klasycznych, ludowych i orientalnych (m.in. perskich i chińskich). Wielokrotnie nagradzany ("Bessie Award" 1989, "Kompozytor Roku" w ankiecie słuchaczy American Public Radio 1986). Występował na wielu scenach m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku, na Forum Trajana w Rzymie, w Muzeum Sztuki Współczesnej w Isfahanie. Śpiewał solo i w chórach - m. in. Novi Singers, The Harmonic Choir. Wykładał w New York University, The New School, New York Open Center, w Uniwersytecie Księcia Witolda w Kownie, Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat prowadzi też warsztaty głosu. Wykonuje swoje pieśni również w duecie "Sol et Luna", który koncertował w wielu krajach Europy oraz w Iranie. Duet śpiewa i gra również klasyczną muzykę perską, muzykę chińską oraz litewską.

Od wielu lat Litwiński gra muzykę improwizowaną i intuicyjną - był współzałożycielem grup Cytula Tyfun da Bamba Orkiester, Niezależnego Studia Muzyki Elektroakustycznej, od kilku lat współpracuje z grupą improwizujących kompozytorów - "Kawalerowie Błotni".

Przez ostatnie siedem lat we współpracy z Projektem Terenowym Teatru Węgajty realizuje w różnych polskich krajobrazach spektakl-wędrówkę "Missa Pagana" we własnej reżyserii i z własną muzyką.

Mieczysław Eligiusz Litwiński
- composer, multi-instrumentalist and singer. He has lived and worked in Poland, USA and Lithuania. He graduated from the Frederic Chopin Academy of Music in Warsaw. He has performed his music in many countries of Europe, in USA, Canada and Iran. He writes songs, chamber music, music for ballet and theatre. He sings and plays many kinds of music on different instruments - classical, folk and oriental ones (e.g. Persian and Chinese). Winner of numerous awards ("Bessie Award" 1989; voted "Composer of the Year" by the listeners of American Public Radio 1986). He has performed on many stages, e.g. Carnegie Hall in New York, Forum of Traian in Rome, in Contemporary Art Museum in Isfahan. He has sung solo and in choirs - e.g. Novi Singers, The Harmonic Choir. He has lectured at the New York University, The New School, New York Open Center, at the Vytautas Magnus University, University of Warsaw. For many years he has also run voice workshops. He also performs his songs in the duo "Sol et Luna", which has performed in many countries of Europe and in Iran. The duo also sings and plays classical Persian music, as well as Chinese and Lithuanian music.

For many years Litwinski has played improvised and intuitive music - he was a co-founder of the groups Cytula Tyfun da Bamba Orkiester, Independent Studio of Electroacustic Music, for several years he has been collaborating with the group of improvising composers "Kawalerowie Błotni".

For the last seven years in collaboration with the Fieldwork Project of the Village Theatre Węgajty he has been performing in various Polish landscapes a wandering "mystery play" Missa Pagana, directed by him and with his music.

_______________________

Henryk Waniek
- malarz i pisarz - prozaik, eseista i tłumacz, wszechstronny artysta łączący kunszt obrazowania z rozległą erudycją w dziedzinie historii, mistyki, alchemii, filozofii i literatury. Jego obrazy prowadzą poza wymiar świata widzialnego, a jego eseje nadają zamierzchłym faktom i ich skrytym powiązaniom wymiar osobistego przeżycia. Artysta w sposób fascynujący rekonstruuje tajemnice wpisane w potoczną rzeczywistość, a Śląsk jest dla niego regionem szczególnym, wyróżnionym, nieustannie intrygującym swoją historią i pięknem krajobrazu. Jego twórczość malarska znana jest z bardzo wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych (m.in. w Sztokholmie, Kolonii, Hamburgu, Wiedniu, Paryżu, Brukseli, Londynie, Baltimore). Dzieła znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą, prace zdobyły wiele krajowych i międzynarodowych nagród, przebywał na stypendiach m.in. we Włoszech i Stanach Zjednoczonych, twórczość literacka została uhonorowane wieloma nagrodami literackimi (nominacja do nagrody NIKE, nagroda rządu Dolnej Saksonii, nagroda 11. edycji konkursu literackiego Fundacji Kultury). Zróżnicowane gatunkowo pisarstwo Wańka (m.in. powieści "Finis Silesiae", "Sprawa Hermesa", zbiory esejów "Hermes w Górach Śląskich", "Pitagoras na trawie", "Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257-1957") jest odbiciem jego fascynacji i zainteresowań ezoterycznych i historiozoficznych związanych ze skomplikowananymi dziejami Śląska.

Tego wieczora autor odczyta swój tekst "Sześć epitafiów napisanych na wodzie".

Henryk Waniek is a painter, novelist, essayist and translator; a versatile artist who successfully combines his ability to create vivid imagery with remarkable erudition in history, mysticism, alchemy, philosophy and literature. His paintings transcend the visible world and his essays impart personal experience on events past and their cryptic interrelations. Waniek offers fascinating insights into the secrets embedded in daily life. Silesia is for him a special and exalted place, with ever intriguing history and natural beauty. He has participated in numerous group and solo exhibitions (e.g. in Stockholm, Cologne, Hamburg, Vienna, Paris, Brussels, London, Baltimore). His artworks are in museums and private collections in Poland and abroad, and have won many local and international awards. He has received foreign scholarships, including in Italy and the US. His literary works have earned him numerous awards (NIKE nomination, State Award of Lower Saxony, award of the 11th literary competition sponsored by the Culture Foundation). His stylistic versatility (e.g. he wrote the novels "Finis Silesiae" and "Hermes Case" as well as the collections of essays "Hermes in the Silesian Mountains", "Pythagoras in the Grass" and "Description of the Mystical Journey from Oświęcim to Zgorzelec 1257-1957") reflects his fascinations and esoteric interests in the complex history of Silesia.
The author will read his "Six Epitaphs Written on Water".

__________________________

Saba Zuzanna Krasoczko
- śpiewaczka, instrumentalistka i aktorka, pedagog; krytycy podkreślają "niezwykłą moc i rozpiętość oraz przepiękną barwę" jej głosu ("Laane Elu", Estonia) i "zdumiewająco wysokie tony" i "przejmujący śpiew" ("The Warsaw Voice"). Jako solistka Scholi Teatru Wiejskiego "Węgajty" wystąpiła w repertuarze średniowiecznej muzyki sakralnej w Polsce, we Włoszech, Słowenii, Chorwacji i w Niemczech. Jako członek duetu "Sol et Luna" wystąpiła również w Estonii, na Litwie, w Szwajcarii, Hiszpanii, we Włoszech, Niemczech i Iranie. Współtworzyła muzykę do spektakli teatralnych, pantomimy i tańca współczesnego (m. in. z Pat Cremins na Forum Trajana w Rzymie, Mariką Blossfeldt, Christopher Yeatman). Zagrała pierwszoplanowe role w spektaklach: "Upiorny Całun" wg "Dziadów" Mickiewicza (reż. Wacław Sobaszek) oraz "Missa Pagana" do poematu Edwarda Stachury z muzyką i w reżyserii Mieczysława Litwińskiego oraz w opartym na XVII-wiecznym poemacie Walentego Roździeńskiego spektaklu "Officina Ferraria" (reż. Andrzej Urbanowicz). Współpracowała też z Projektem Terenowym Teatru Wiejskiego "Węgajty" oraz z teatrami "The Cheerful Hamlets" i "Międzymiastowa". Zgłębia style wokalne innych kultur (klasycznej muzyki perskiej uczyła się w Iranie), spójnie łącząc je ze śpiewem klasycznym. Prowadzi warsztaty głosu, udziela konsultacji. Śpiewa w wielu językach. Występuje w repertuarze muzyki perskiej, litewskiej, chińskiej oraz muzyki współczesnej i średniowiecza. Jest również językoznawcą i tłumaczem.

Saba Zuzanna Krasoczko
- singer, musician and actress, teacher. Critics emphasise "the extraordinary power, range and beautiful timbre" of her voice ("Laane Elu", Estonia). "amazingly high tones" and "stirring vocals" ("The Warsaw Voice"). As a soloist of the Schola of the Village Theatre Węgajty she has performed a repertoire of medieval sacred music in Poland, Italy, Slovenia, Croatia and Germany. As a member of the duo "Sol et Luna" she has also performed in Estonia, Lithuania, Switzerland, Spain, Italy, Germany and Iran. She has co-created music for theatre plays, mime and modern dance (working e.g. with Pat Cremins at the Traian's Forum in Rome, Marika Blossfeldt, Christopher Yeatman, Geoffrey Norris). She has played leading roles in the performances "Ghastly Shroud", based on "Ancestors" by Adam Mickiewicz (directed by Wacław Sobaszek), "Missa Pagana" to the poem by Edward Stachura with the music and directed by Mieczysław Litwiński, the plays "Working Day" ("Dzień Roboczy") and "Fieldfare" ("Kwiczoł") by Krzysztof Cibor (dir. Wojciech Drath), in "Officina Ferraria", based on a XVII poem by Roździeński (dir. Andrzej Urbanowicz). She has collaborated with the Fieldwork Project of the Village Theatre Węgajty and with the theatres "The Cheerful Hamlets" and "Międzymiastowa". She explores vocal styles of other cultures (has studied classical Persian music in Iran), combining them in a coherent whole with classical singing. She runs voice workshops and gives private tutorship. She sings in many languages. She performs Persian, Lithuanian and Chinese music as well as contemporary and medieval music. She is also a linguist and a translator.

_____________________________

Sol et Luna to duet, który tworzą śpiewaczka Saba Zuzanna Krasoczko oraz kompozytor, śpiewak i multiinstrumentalista Mieczysław Eligiusz Litwiński. Duet wykonuje pieśni i muzykę wielu różnych epok i kultur, często w językach oryginału, oraz muzykę Mieczysława Eligiusza Litwińskiego.

Ich natchnioną sztukę słyszano już w Iranie, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Estonii i na Litwie oraz w Polsce, gdzie występowali m.in. w Muzeum Narodowym, Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Etnograficznym, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

Niezwykłość duetu Sol et Luna polega na ogromnej wszechstronności obojga wykonawców. Każde z nich mistrzowsko panuje nad swoim głosem, obdarzonym ogromną i "wirtuozowską skalą" (The New York Times). Wykonawcy z wielką swobodą i wirtuozerią posługują się instrumentami rodem z różnych kultur i epok. Swobodnie śpiewają też w wielu językach współczesnych i dawnych (m. in. po polsku, rosyjsku, litewsku, angielsku, niemiecku, włosku, jak i po persku, hebrajsku, po łacinie i w starożytnej grece); co sprawia, że ich sztuka znajduje sobie miejsce w wielu kontekstach kulturowych.

Sol et Luna is a duo formed by the singer Saba Zuzanna Krasoczko and the composer, singer and multi-instrumentalist Mieczysław Eligiusz Litwiński. The duo performs songs and music from many epochs and cultures, often in the original languages, as well as music by Mieczysław Eligiusz Litwiński.

Their inspired art has been heard in Iran, Germany, Italy, Spain, Switzerland, Estonia and Lithuania, also in Poland, where they have performed among others in National Museum, Museum of Asia and Pacific, Etnographic Museum and Centre for Contemporary Art in Warsaw.

The unique character of the duo Sol et Luna lies in the great versatility of both the performers. Each of them has a masterly command of their voice, endowed by a vast and "virtuoso range" (The New York Times). The performers can freely and excellently play instruments from many different cultures and centuries. With great ease they sing in many languages, contemporary and old alike (Polish, Russian, Lithuanian, English, German, Italian as well as Persian, Hebrew, Latin and Ancient Greek) - which is one of the reasons why their music finds its own place in many cultural contexts

_______________________

Utwór muzyczny autorstwa Mieczysława Litwińskiego wykonywany przez duet "Sol et Luna"(kompozytora oraz Sabę Zuzannę Krasoczko) 6 stycznia 2008 r. podczas spotkania "Trzej Magowie i Gwiazda" we wrocławskiej Galerii Entropia, będzie nawiązywał do dawnych korzeni tego niezwykłego święta. Przede wszystkim do motywów z tradycji staroperskiego święta zaratusztrian - Nouruz (Nowy Rok) obchodzonego do tej pory w Iranie jako jedno z najważniejszych świąt, oraz późniejszych jego chrześcijańskich (bizantyńskich i rzymskich) form - tu wykorzystane zostaną hymny i antyfony "Magi veniunt ab Oriente", "Aegypte noli flere", "Tribus miraculis". Utwór rozpocznie się płynnie wędrując od tekstu Henryka Wańka, kończącego się dystychem z nagrobka von Kleista Er lebte, sang und litt in trüber schwerer Zeit/ Er suchte hier den Tod und fand Unsterblichkeit , zaśpiewanym przy akompaniamencie harmonium. Będzie wykonywany w kilku językach istniejących (niemiecki, perski, łacina) i fikcyjnych (m.in. mantra "Ommandalla" Litwińskiego) z towarzyszeniem cytry smyczkowej, harmonium oraz instrumentów orientalnych. Utwór dostrajany będzie też do tajemniczych wizualizacji Jerzego Kosałki.

Mieczysław Litwinski's piece performed by the duo "Sol et Luna" (The composer and Saba Zuzanna Krasoczko) on the 6th January 2008 during the meeting "Three Magi and the Star" in the Wrocław gallery Entropia will allude at the ancient origins of this extraordinary feast. First of all, it will draw at motifs from the Old Persian feast of the Zoroastrians - the Nouruz (New Year), still celebrated in Iran as one of the most important feasts, and its later Christian forms (Byzantine and Roman) - here some hymns and antiphons are going to be used (Magi veniunt ab Oriente, Aegypte noli flere, Tribus miraculis). The piece will fluently progress from the text by Henryk Waniek, ending with a distych from von Kleist's tombstone: Er lebte, sang und litt in trüber schwerer Zeit/ Er suchte hier den Tod und fand Unsterblichkeit, sung to the accompaniment of the harmonium. The piece shall be performed in several languages, some existing (German, Persian, Latin) and some fictitious ones (like Litwinski's "Ommandalla" mantra), to the accompaniment of bow zither, harmonium and Oriental instruments. The piece shall also be tuned to the mysterious visualisations by Jerzy Kosałka.