entropia | TROPY N-SZTUKI

Jacek Dziubiński

TROPY N-SZTUKI | TRACKS OF N-ART

prezentacja nowej publikacji | new art publishing

23.09.2011 | piątek w godz. 14.00 - 19.00

wstęp wolny | admission freeTROPY N-SZTUKI

moja praca to collage ze słów, posklejany z fragmentów cudzych wypowiedzi, na pozór nie powiązane ze sobą kawałki wyrwane z pierwotnego kontekstu i zestawione w nową całość

swobodna gra skojarzeń nie ma prowadzić do jednoznacznych konkluzji ale pobudzać do podważania skostniałych przekonań i nawyków myślenia

umieszczenie fragmentów w nowym kontekście może podważać ich zasadność, może je ośmieszać lub nadawać im nowy wydźwięk

w zdaniach/tekstach najbardziej cenię potencjał „fermentatoryjny”, moja praca jest jak kij wetknięty w mrowisko

nie czuję się „uczestnikiem światopoglądowej gry, której celem jest zmiana społeczna”, chociaż niewątpliwie dzieła sztuki – jak każde zdarzenie – mogą wywoływać i wywołują zmiany

nie identyfikuję się z żadną ideologią, spośród cytowanych przeze mnie autorów najbliższy jest mi Lew Szestow: „trzeba wyśmiewać najbardziej uznane opinie i wygłaszać paradoksy. A co dalej zobaczymy.”

O MNIE:
malarz, blogger, projektant książek, tłumacz, pisarz, streetarter, tworzy też muzykę eksperymentalną, wideo i instalacje mieszka i pracuje w różnych miejscach, m.in. w SobótceTRACKS OF N-ART

my work is a word-collage, glued out of fragments of somebody else’s statements, seemingly unrelated bits taken out of their original context and compiled into a new whole, a free association that is not to lead to any clear-cut conclusions but to stimulate to undermine fossilized beliefs and thinking habits

putting fragments in a new context may challenge their legitimacy, it may ridicule them or confer a new overtone

what I value most in sentences/texts is their “fermentatorial” potential, my work is like a cat put among the pigeons

I do not feel a “participant of an ideological game, the goal of which is a social change”, although undoubtedly works of art – just like every other occurrence – can and do evoke changes

I do not identify myself with any ideology, from among authors quoted by me Lev Shestov is the closest to me: “The generally-accepted truths must be ridiculed, and paradoxes uttered in their place. And we shall see what happens next”

About me:

Painter, blogger, book designer, translator, writer, streetarter, creates also experimental music, video and installations, lives and works In different places, among others In Sobótka