entropia | PRÓG TOTEMU. Część 1: Kowadło północy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shaun Caton

PRÓG TOTEMU. Część 1: Kowadło północy | TOTEM TRESHOLD. Part I: Midnight’s Anvil

performance | performance

13.10.2011 godz.15.00 - 20.00 | czwartek

Thursday 13 October 2011 3 pm - 8 pm

wstęp wolny | admission freeLokalizacja | Location
Muzeum ASP ul.Traugutta 19/21 Wrocław

organizacja: Galeria Entropia
współpraca: Muzeum ASP Wrocław

Photo from the 'SCRATCHMARKS' performance /IMAF 2011 in Odzaci, Serbia, September 2011/ © Robert Pugh

specjalne podziękowania dla | special thanks to
Andrzej Dudek-Dürer_________________
PRÓG TOTEMU
Część 1: Kowadło północy
Czas trwania: 5 godzin

„Gdy Gregor Samsa obudził się pewnego rana z niespokojnych snów, stwierdził, że zmienił się w łóżku w potwornego robaka.” Franz Kafka, Przemiana, 1915.


Od wczesnych lat 80. brytyjski artysta Shaun Caton zrealizował w galeriach, muzeach i na festiwalach na całym świecie ponad 250 performance’ów. Sam artysta nazywa swoje działania „żywymi, oddychającymi obrazami”. W ich trakcie często wprowadza się w trans i w tym stanie maluje i rysuje. Rysunki są “monumentalne” (do 10 m) albo miniaturowe (10 cm x 10 cm) i mogą służyć jako metafizyczne ogniwa, łączące fetyszystyczne obiekty z wykorzystywanymi przez artystę materiałami, w których niezmiennie tkwi potencjał transformacji i regeneracji. Krytycy piszą o działaniach Catona w następujący sposób: „epicki prymitywny performance i szamanistyczne gryzmoły…” („TACTILEbosch”, 2007), „autentycznie przerażające” („The Scotsman”, 2009). Każdy performance jest jedyny w swoim rodzaju i nigdy nie jest powtarzany.

„Próg totemu”, pierwszy performance Catona w Polsce w 2011 roku, jest liminalnym performancem, składającym się z poszerzonych powtarzalnych rytualnych działań, w którym wiele warstw osobliwych obrazów tworzy rozwijającą się w czasie, piktograficzną opowieść. Opowieść ta jest często przerywana i modyfikowana, by przybrać inny kształt i toczyć się dalej, ad infinitum. Jednak jest to historia bez słów, dosłownych odniesień i interpretacji. Amerykański poeta Clayton Eshleman nazwał niedawno performance Catona „nadprzyrodzonym ogrodem”. Artystę fascynuje archaiczny język obrazów i znaków, które wyłaniają się z prehistorycznego czasu snów lub pozwalają zajrzeć w odległą przyszłość ludzkości. W działaniach Catona odnajdujemy paralele do słów Georges’a Bataille’a na temat skalnych malowideł z Lascaux:

"A zatem, gdy tylko było to możliwe, uciekali od monotonii, od zmiennej regularności ludzkiego porządku; powracali do innego świata – świata dzikości, ciemności, urzekającego animalizmu; żarliwie, ogarnięci lękiem, przedstawiali ten świat, usiłując zapomnieć na chwilę o jasności dnia."

Potężną inspiracją performence’ów Catona jest siła prehistorycznej sztuki i możliwość zwierzęcości oraz metamorfozy ciała. Performance artysty mają szamanistyczny charakter – widzowie pozostają pod ich wrażeniem długo po ich zakończeniu.

Więcej informacji: www.shauncaton.com

TOTEM TRESHOLD
Part I: Midnight’s Anvil
Duration: 5 hours


‘ When Gregor Samsa woke up one morning from unsettling dreams, he found himself changed in his bed into a monstrous vermin.’ Franz Kafka, Metamorphosis 1915.


Shaun Caton (UK) has presented over 250 performances in galleries, museums and festivals worldwide since the early 1980’s. He calls his performances ‘living breathing images’ and often paints or draws in a self induced trance during each live work. These drawings can be monumental (up to 10m) or miniature (10cm x 10cm) and may serve as metaphysical links between the fetishistic objects and materials he is using – all of which have the potential for transformation and regeneration. His work has been described as ‘ epic primordial performance and shamanic scribbles…’(TACTILEbosch 2007) and ‘genuinely terrifying’ (The Scotsman 2009). Every performance is unique and not repeated.

‘Totem Prog’ is the first performance by Caton in Poland in 2011. In this liminal performance of expanded repetitive ritual actions many layers of strange images form a pictographic story which keeps evolving through time. The story is often interrupted, modified, and broken, only to be reformed and continued ad infinitum. However this is a performance and a story without words, literal references, or interpretations. The American poet Clayton Eshleman recently described Caton’s performances as a ‘supernatural garden’. Caton is deeply preoccupied with an inventory of archaic language of images and signs that emerge from some prehistoric dreamtime, or that could be a glimpse into the distant future of mankind. Caton’s work shares something written by Georges Bataille’s 1955 commentary on the cave paintings at Lascaux:
…And so, whenever they could, they sought to evade the monotonous, the shifting regularity of the human order; they would revert to that other world of wildness, of darkness, of bewitching animalism; fervidly, anguish-stricken, they figured that world, struggling for a moment to forget this daylight clarity… Greatly inspired by the raw potency of prehistoric art, and the possibility of body metamorphosis and animality, Caton’s performances are shamanistic, and leave the viewer with a long lasting impression after the event has ended.

For more information: www.shauncaton.com