entropia | ENTROPIA SZTUKI cz.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTROPIA SZTUKI cz.2 | ENTROPY OF ART part2

instalacja | malarstwo | obiekty | film | dźwięk | rozszerzona przestrzeń ekspozycyjna | installation | painting | objects | film | sound | expanded exhibition space

06.09 - 23.09.2011

otwarcie: 06.09.2011 godz. 20:00 | wtorek

opening: tuesday, 06 september 2011, 8 PM

wstęp wolny | admission freeENTROPIA SZTUKI cz2
Kolejne podejście do nieregularnego ujęcia przemian w sztuce z ominięciem wszelkich jej podziałów i uwzględnieniem zasad termodynamiki.


Maciej Bączyk Tadeusz Sawa-Borysławski Krystian Truth Czaplicki Jacek Dziubiński Marcin Harlender Andrzej Jarodzki Alicja Jodko Mariusz Jodko Artur Łuczko Marcin Mierzicki Jan Mioduszewski Dominik Podsiadły Andrzej Rerak Paweł Romańczuk Tomasz Sikorski Piotr Skiba Lech Twardowski

+ prace z kolekcji Entropii / interwencje / ekspozycja stała

Julita Gielzak Bożena Grzyb-Jarodzka Paweł Jarodzki Małgorzata Kazimierczak Jerzy Kosałka Magda Migacz Robert Mutt Wojciech Puś Kama Sokolnicka

kuratorzy: Alicja & Mariusz JodkoEntropia to jak wiadomo pojęcie opisujące zjawiska i procesy nieokiełznane, zaskakujące i anarchiczne. W zastosowaniu do sztuki może dawać przybliżoną orientację nt. stanu jej nieuporządkowania, odejścia od konwencji i przyzwyczajeń czyli otwartości i gotowości do koincydencji, a także przenikania się z innymi dziedzinami życia. W tym kontekście Entropia Sztuki jest wyrazem poszukiwania alternatywnego modelu percepcji, odmiennych "punktów widzenia".

To postawa związana nie tylko z tworzeniem sztuki, ale również z jej odbiorem, funkcjonowaniem jako części codziennego życia, to zaprzeczenie "sztuczności" sztuki. To także autorefleksja galerii, miejsca gdzie przedstawia się dzieła artystów, pracuje i tworzy sytuacje kontaktu z widzem.

Entropia /z greckiego / to również "obrót," "zwrócenie się".

"Entropijny" punkt widzenia pozwala zobaczyć nie tylko destrukcję/dekonstrukcję przedmiotu, ale odsłania jego ukryte właściwości, naturę, formę. Zbliża to w tym punkcie Entropię Sztuki do japońskiej koncepcji estetycznej wabi-sabi kierującej uwagę na piękno niedoskonałości kształtów i bytów będących w ciągłym procesie transformacji, powstawania i zaniku.

Wystawa "Entropia Sztuki cz.2" łączy różne światy i media, prace różnych artystów wykonane in situ i specjalnie w tym celu oraz takie, które powstały wcześniej np. jako interwencje w przestrzeń galerii bądź stanowiące część jej kolekcji. To także obiekty gotowe, "ready-made", przypadkowo znalezione i zaakceptowane oraz prace i projekty terenowe, fizycznie istniejące w innych miejscach prezentowane tu w postaci linków i dokumentacji. W tym projekcie przestrzenie ekspozycyjne i tzw. zaplecza wzajemnie się przenikają co jest naturalną konsekwencją faktycznego stanu rzeczy. Jest przy tym zachowany wybór możliwości i opcji "zwiedzania". Przekraczanie tych przestrzeni może się odbywać np. przez tajemniczy Wizjer Lokalny.

Aktualna wystawa kontynuując wcześniejsze projekty "Wizja lokalna 1-3" oraz "Entropia Sztuki cz.1" stanowi najpełniejszą artykulację naszych poszukiwań i idei przeistoczenia galerii w dzieło, a w każdym razie ukierunkowane spojrzenie na jej przestrzeń, historię i funkcję.

M.J.ENTROPY OF ART part2
A New Attempt to Provide an Irregular Perspective on Changes in Art, Bypassing All Its Divisions and Taking Into Account the Laws of Thermodynamics

Maciej Bączyk, Tadeusz Sawa-Borysławski, Krystian Truth Czaplicki, Jacek Dziubiński, Marcin Harlender, Andrzej Jarodzki, Alicja Jodko, Mariusz Jodko, Artur Łuczko, Marcin Mierzicki, Jan Mioduszewski, Dominik Podsiadły, Andrzej Rerak, Paweł Romańczuk, Tomasz Sikorski, Piotr Skiba, Lech Twardowski

and works from Entropia’s art collection / interventions / permanent exhibition:
Julita Gielzak, Bożena Grzyb-Jarodzka, Paweł Jarodzki, Małgorzata Kazimierczak, Jerzy Kosałka, Magda Migacz, Robert Mutt, Wojciech Puś, Kama Sokolnicka

Curated by: Alicja & Mariusz JodkoIt is a known fact that entropy is a notion describing unfettered, surprising and anarchic phenomena and processes. Applied to art, it can give an approximate indication of its disorder, departure from convention and habit – that is, the openness and readiness for coincidence – and of how it is interwoven with other spheres of life. In this context "Entropy of Art" is an expression of the search for an alternative model of perception, different ‘points of view’.

This attitude relates not only to making art, but also to its reception, its place as part of daily life. It is a contradiction of the ‘artificiality’ of art. It is also a self-reflection of the gallery, a venue for presenting works of artists, for working and creating situations of contact with viewers.

Entropy (from the Greek entropia) also means transformation, a turning toward.

The ‘entropic’ perspective shows not only the destruction/deconstruction of an object, but also reveals its hidden properties, nature, form. Here Entropy of Art comes close to the Japanese esthetic idea of wabi-sabi, which focuses on the beauty of imperfect shapes and entities in a state of flux, coming and going out of existence.

“Entropy of Art. Part 2” is an exhibition that combines a variety of worlds and media. It brings together artistic work created on site especially for the exhibition and earlier work, including interventions in the gallery’s space and works from the gallery’s collection. It also includes ready-mades – found objects – and field works and projects located elsewhere, presented here in the form of links and documentation. The exhibition spaces and backroom spaces interpenetrate each other, which is a natural consequence of the actual state of affairs. At the same time, the choice of exploration possibilities and options is retained. It is possible to go beyond these spaces, such as through the mysterious Local Peephole.

The current exhibition, which is a continuation of two earlier projects, “Scene of the Crime 1-3” and “Entropy of Art. Part 1”, is the fullest articulation of our explorations and the idea of turning the gallery into a work of art, or, if not that, a focused look at its space, history and function.