entropia | PODWÓRKO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorota Podlaska

PODWÓRKO | COURTYARD

instalacja fotograficzna | photo installation

25.06 - 30.07.2010

otwarcie: 25.06.2010 godz. 20:00 | piątek

opening: friday, 25 june 2010, 8 PM

wstęp wolny | admission freeProjekt realizowany jest w ramach Święta Wrocławia 2010
__________________________________________________Dorota Podlaska nie wędruje po miastach w charakterze turystki, nie szuka zabytków i znamiennych śladów przeszłości. Dryfuje ze swoim aparatem w przestrzeniach wybranych miast, próbując odkrywać ich swoisty charakter, ich genius loci przejawiający się w śladach żyjących tam ludzi.
Wystawa - a szerzej – projekt „Podwórko” to – jak mówi artystka - rodzaj metaforycznego portretu miasta i jego mieszkańców, zapis związku ludzi i architektury. Tym, co unaocznia ten związek są w jej ujęciu najczęściej okna I balkony. Tu zaczyna pączkować indywidualistyczny żywioł niezamierzonej anarchii. Fasady budynków tracą tożsamość architektonicznego projektu i zaczynają rozmywać się w wielości kształtów samozwańczych designów, usprawnień i modyfikacji dokonanych przez majsterklepków i artystów amatorów. Wszystkie te interwencje użytkowników architektury stanowią jednocześnie próbę oswojenia przestrzeni i reakcję na alienujące działanie miasta. Nowoczesna architektura odrzuciła XIX-wieczny model dekoracyjnej fasady budynku, tymczasem tę staroświecką skłonność kultywują na własną rękę mieszkańcy zunifikowanych, odpersonalizowanych blokowisk i osiedli. “Robiąc zdjęcia szukałam śladów indywidualności, czy to w architekturze, czy w pozostawionych przez ludzi śladach życia - prania, bałaganu na balkonie, psa czekającego na pana. Po oknach widać różnice w traktowaniu przestrzeni przez mieszkańców miast. [...] Każde okno to teatr, portret prywatności wystawionej na widok publiczny, a jednocześnie fragment specyficznie dopowiadający niepowtarzalną całość urbanistyczno-kulturową.” Heterogeniczne miasto odnajduje swoją ukrytą tożsamość w indywidualistycznych ekspresjach, w kolażu różnorodnych fragmentów. Autorka przeczuwa, że ta twórczość, która nigdy nie stanie się sztuką i nawet nie śni o pretendowaniu do tego miana, kryje w sobie spontanicznie wyrażoną prawdę na temat relacji z otoczeniem oraz wartość, która nie może się zdewaluować, ponieważ zazwyczaj jest to zwykła wartość użytkowa. Z takiego psychogeograficznego, w rozumieniu sytuacjonistów, materiału Dorota Podlaska tworzy instalację fotograficzną aranżując umowne podwórko, w którym znajdzie się widz zaglądający jej oczami w okna sąsiadom.
Projekt był dotychczas realizowany w trzech miastach: Warszawie, Bydgoszczy i Toruniu. Kolejnym miastem, które w ten sposób portretuje artystka jest Wrocław.

Alicja Jodko


________________________

Dorota Podlaska

Urodzona w Bydgoszczy, mieszka i pracuje w Warszawie. Uzyskała dyplom z malarstwa w 1989 na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie studiów związana z grupami artystycznymi Naprzód, Yach-Film, Biuro Przewodników po Sztuce i Kulturze, współzałożycielka Stowarzyszenia Artystycznego Wieża Ciśnień w Bydgoszczy. Zawodowo Związana z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Uprawia malarstwo figuratywne, dla którego wypracowała specyficzny sposób prezentacji. Tworzy instalacje, obiekty, fotograficzne dokumentacje, interwencje w przestrzeniach życiowych i galeryjnych, projektuje książki i wydawnictwa okolicznościowe. Wystawiała swoje prace indywidualnie w Polsce i Holandii, brała udział w wystawach grupowych w kraju (m.in. "W polsce, czyli gdzie?"/ CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, "Malarstwo polskie XXI wieku"/Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, "Nomadowie współczesności"/CSW Łaźnia, Gdańsk) i za granicą (Finlandia, Francja, Niemcy, Szwecja, Irlandia, Włochy, Korea Płd).Dorota Podlaska does not explore cities like a tourist, looking for sites of historic significance or traces of the past. Instead, equipped with a camera, she drifts through cities, trying to discover their unique character, the genius loci manifesting itself in the traces left by the people who live there. According to the artist, the exhibition, or more broadly, the project called “Courtyard,” is a sort of metaphoric portrait of the city and its inhabitants, the record of the relationship between people and architecture. In Podlaska’s work this relationship usually manifests itself in windows and balconies. This is where a wild and unplanned individualist anarchy starts to creep in. The facades of buildings lose their architectural identity and begin to dissolve into the multiple shapes of the designs, improvements and modifications made by handymen and amateur artists of all stripes. By way of these interventions, architecture users make themselves at home in their surroundings and respond to the alienating effect of the city. Modern architecture has rejected the nineteenth-century decorative building facade, but this old-fashioned tendency lingers with the inhabitants of the standardized, depersonalized housing estates. “When taking photos I was looking for individuality, both in the architecture and in the traces of people’s daily life, like laundry drying on a line, a messy balcony, a dog barking at its master. The windows reveal differences in how city dwellers treat space ... Each window is a theatre, a portrait of privacy exposed to the public eye and, at the same time, a fragment contributing to a unique urban and cultural whole.” The heterogeneous city finds its hidden identity in individual expression, in a collage of different pieces. The artist feels that this practice, which will never be art and does not even dream of aspiring to that status, embodies a spontaneously expressed truth about the relationships with one’s surroundings and a value that cannot be denigrated because it is purely functional. From this psychogeographical (to use a Situationist term) material, Dorota Podlaska creates a photographic installation, a new backyard where viewers, through her eyes, can take a peek inside their neighbors’ windows.
The project has so far involved three cities: Warsaw, Bydgoszcz and Toruń. Now the artist is portraying Wrocław.

By Alicja Jodko


________________________

Originally from Bydgoszcz, Dorota Podlaska currently lives and works in Warsaw. In 1989 she graduated in painting from the Faculty of Fine Arts of Nicolaus Copernicus University, Toruń. While a student she was involved with several art groups such as Naprzód, Yach-Film and Biuro Przewodników po Sztuce i Kulturze. She co-founded the Water Tower Art Association in Bydgoszcz. She now works for the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw. Her work includes figurative painting for which she developed a peculiar mode of presentation. She also creates installations, objects, photo documentations, interventions in galleries and living spaces, and designs books and other publications. Her work has been exhibited in solo shows in Poland and the Netherlands, and in group shows in Poland ("In Poland, That Is Where?" at the CCA Ujazdowski Castle, Warsaw; "Polish Painting of the 21st Century" at the Zachęta National Gallery of Art, Warsaw; "Nomads of Nowadays" at the CCA Łaźnia, Gdańsk) and abroad (Finland, France, Germany, Sweden, Ireland, Italy, South Korea).