fot. a.r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnieszka Gotowała

OBRAZ RZECZY | THINGS IMAGE

fotografia | video | photography | video

15.04 - 29.04.2016

otwarcie: 15.04.2016 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 15 april 2016, 6 PM

wstęp wolny | admission free________________

Więc co z tymi obrazami? Toż to właśnie obrazami przede wszystkim zasypuje nas współczesność. Liczne dyskursy o wizualności toczą ze sobą spór o monopol istnienia. Obraz jako przedmiot, jako sam fakt, tudzież jako medium; modele, podziały, rozważania. Konieczność przekazywania informacji, jak i zdefiniowanego obrazu rzeczywistości. Dużo, więcej, jeszcze więcej. Tego wszystkiego. Nadmiar. Więc, jeśli by tak przenieść zdjęcia do stanu niewoli, a potem... tylko Natura pozostanie.

Prace powstały w wyniku korelacji aspektu nadmiaru szczególnie w przypadku fotografii (i wizualności), jak również jako efekt zainteresowań oraz eksperymentów na pograniczu obszarów mediów wizualnych. Po trzech latach studiowania fotografii zaczęłam spalać wszystkie zdjęcia z poszczególnych pracowni, by sprowadzić je do nicości i opuścić przestrzeń, którą zakreśla zdjęcie. Jednocześnie, podejmując próbę zbadania i rozpoznania trybów istnienia, w którym ta materia jest ograniczona, jak i w obszarze tego, w czym oraz wedle czego egzystuje. Spalanie, w szczególności takiego materiału, jakim są zdjęcia, to symbol (do) zapomnienia. Jednak raczej to tylko złudzenie.

A.G.
________________

Agnieszka Gotowała (1986), artystka multidyscyplinarna, eksploruje i tworzy w obrębie sztuk wizualnych oraz performansu, doświadczając i modyfikując granice mediów. W swoich pracach i działaniach koncentruje się na współzależności pomiędzy tym co ukryte a odkryte zwracając szczególną uwagę na procesy emocjonalne i zmysłowe. Realizacje są zazwyczaj rezultatem poszukiwań, zawładnięcia, rozpadu i transformacji w obszarach materii i natury w kontekście bezmiaru czasu i przestrzeni. Jest absolwentką Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz Fizyki Technicznej na Politechnice Wrocławskiej. Swoje prace prezentuje i publikuje w kraju i za granicą.

www.agnieszkagotowala.com

________________So what about those images? The present time is overfull of those all pictures. Many discourses about visuality feud about the monopoly of existence. Image as an object, as the fact, indeed as a medium; models, divisions, considerations. The need to provide information, as a defined image and reality. Much, more, more. All of this. The excess.
So, if all photos transfer to a state of slavery, then… only Nature will remain.

The works are the result of the correlation the dimension of excess, especially in the case of photography (and the visual), as well as the effect of interest and experiments on the border areas of visual media. After three years of Photography studies, I decided to burn all the images from the individual laboratories to transfer them to nothingness and leave the space, that a picture describes. Simultaneously, in an attempt to explore and recognize the mode of existence, in which such matter is confined, and in the area of what and according to what does it exist. Incineration, in particular such material, that photos are, is a symbol of forgeting. However, rather it is only an illusion.

________________

Agnieszka Gotowala (1986)

Multidisciplinary artist, explores and creates within the visual and performance arts, experiencing and modifying the boundaries of the media. In the realizations, takes the issue of the correlation between what is covered and uncovered, with paying attention to emotional and sensual processes. The works are usually the result of the researches, capture, dissolution and transformation in the fields of illusion of the elements of matter and nature in the context of the boundlessness of time and space. She graduated from Photography at department of Multimedia at University of Fine Art in Poznan, Poland and Technical Physics at University of Technology in Wroclaw, Poland. The artworks have been presented and published in Poland and abroad.

www.agnieszkagotowala.com