Fotografia "niczego"

Swego czasu (dokładnie w l.1970-1973) zajmowałem się na przekór wszelkim konceptualistom przekraczaniem rożnego rodzaju kreacyjnych pojęć ujawnianych dzięki naszej wyobraźni. Świadomie wyzwalając energetyczną emisję promieni fluido-magnetycznych mogłem wtenczas otrzymywać dowolnie skonfigurowane fotograficzne obrazy astralne.
Z wielką pasją utrwalałem wiec wizerunki naszych myśli, emocjonalnych uniesień, portrety domniemanych znajomych oraz dowolne obrazy fabularne faktycznych lub urojonych zdarzeń...
Niczym nieskrępowany bujałem sobie w przysłowiowych "obłokach", które właśnie teraz stały się bohaterem moich nowych prac. Fotografie z cyklu "Niebo czasu domyślnego", to kontynuacja własnego programu artystycznego mającego na celu wyjście poza człowiecze wyobrażenia. To uporczywe poszukiwanie kolejnych obrazów energetycznych. Pokorna zgoda na fakt, że one właściwie powodują się już same a naszą rolą jest jedynie ich uwzględnienie jako nowej fantastycznej możliwości.
JR

Odniesienia:
Józef Robakowski " Fotografia astralna", /wydawnictwo własne/, Łódź 1973 "Fotografia astralna", tekst ulotny z okazji wystawy w Galerii Remont, W-wa1973 "Fotografia astralna", książka "Żywa Galeria", ŁDK, Łódź 2000

 

 

Józef Robakowski
artysta, historyk sztuki,
autor filmów, cykli fotograficznych,
zapisów video, rysunków, instalacji,
obiektów, projektów konceptualnych,
inicjator wielu ważnych zdarzeń
i multimedialnych akcji artystycznych.

więcej: www.robakowski.net

<<<

Photography of "nothing"

Some time ago (exactly in 1970 - 1973) I - in spite of all conceptual artists - occupied myself with transgressing various kinds of creational notions that became manifest thanks to our imagination. I was able then, releasing consciously energetic emision of fluido-magnetic radiation, to obtain freely configured photographic astral images.
So I had been recording with great passion images of our thoughts, emotional exultations, portraits of presumed friends and narrative images of real or fictitious events ...
Not being constrained by anything I was in clouds which now are subject of my new works. The photographs from series "The skies of assumptive time" are continuation of my own art program aiming at going beyond human imaginations. It is persistent quest after energetic images. It is humble approval that in fact they come to existence by themselves and our role is only to take them into consideration as a new fantastic possibility.
JR

References:
Jozef Robakowski, "Fotografia astralna", self-published, Lodz 1973; "Fotografia astralna", text printed on leaflet accompanying the exhibition in Remont Gallery, Warsaw, 1973; "Fotografia astralna", in the book "Zywa Galeria", LDK, Lodz 2000.