Czas i pismo. Forma i treść. Te dwie zasady były brane pod uwagę, kiedy podjęte zostały kroki stworzenia czasopisma.
Te dwie zasady ścierają się ze sobą w pierwszym numerze 3U, próbując dookreślić miejsce swojej działalności. Sama działalność natomiast jest interakcją, na której zasadza się sens czasopisma - interakcją z czytelnikiem. Ponieważ czas udostępnia się w piśmie, a pismo udostępnia się czasowo, czytelnik musi podjąć pewien wysiłek (nie dotyczy on jednak ciężko zarobionych pieniędzy na czasopismo, które do niczego mu nie posłuży);
mówiąc o wysiłku, mamy na myśli nie tylko pierwsze słowo, co raczej pierwsze czytanie, nie będące konsumpcją, a próbą dotarcia do czytelnika w nas samych. Pytamy o to, jak czytamy,nie oto, co przeczytaliśmy.

/fragmenty tekstu od redakcji/


<<<

Entropia, wtorek, godz. 18:30, 04.03.03 - Promocja czasopisma 3u.

Przy okazji promocji prezentacja instalacji wizualno-przestrzennej pt: "Słowo i obraz", która ędzie zapowiedzią rozpoczynającego się cyklu niekonwencjonalnych spotkań, których tematem będzie zestawienie słowa (pisanego i mówionego) z obrazem w jego wszelkich postaciach (jako organicznego i żywego procesu dokonującego się pomiędzy znakiem a widzeniem). Badane również będą sposoby różnicowania się tych dwóch form.
Pierwsze spotkanie w Entropii 04.03.03, było kreacją przestrzeni, w jakiej zestawione zostaną obraz i słowo. Przestrzeń miejsca, dzięki pracom Kuby Lecha z ASP, została przekształcona w świat światło-cień gdzie kontakt widza z obrazem i słowem pozostał w niedomówieniu, ze względu na surowość miejsca. Miało to wskazywać na to, że przedmioty (lub formy) oglądu zmysłowego napotykamy na granicy tego, co daje się zobaczyć i wyobrazić. Dlatego klatka schodowa przed galerią to była bardziej jaskinią z niewyraźnymi malowidłami na ścianach. Natomiast w samej galerii większy nacisk położony został na słowo, które niemal zawsze domaga się przedstawienia w sensie teatralnym. Zatem projekcje i performance współistniejąc ze słowem poetyckim wypełniały obszar relacji, w jakiej słowo i obraz mogą być postrzegane. "Chcieliśmy stworzyć światową przestrzeń, z której trudno będzie zrezygnować albo ją zbagatelizować". Na podwórku powstawała "żywa' instalacja muzyczno-taneczna.

Kontakt: MikołajSarzyński,3634602